English   Danish

2012/2013  KAN-CMASKAT  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 13,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
At sætte de studerende i stand til på højt niveau at identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer inden for særligt
 • Indkomstopgørelsen og skatteberegningen,
 • Beskatningen af kapitalgevinster og kapitaltab mv.,
 • Subjektiv skattepligt,
 • Erhvervsbeskatningen for personer,
 • Familiebeskatning,
 • Skatteforvaltning og – proces, og
 • Beskatningen af juridiske personer og deres deltagere.
 • Endvidere indføres de studerende i moms og afgifter samt centrale dele af arbejdsretten.
Eksamen
Skatteret
Skatteret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Der afholdes ordinær prøve i marts/april (lige år) og i maj/juni (ulige år)
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Eksamen er en 4 timers skriftlig prøve med alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler. Eksamen er på CBS' pc'ere med adgang til det personlige drev og Learn. Der er ingen adgang til internettet. Det er tilladt at medbringe egen pc som opslagsværk, men der kan ikke garanteres strømadgang.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet for faget Skatteret  er at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer. De studerende skal herunder

 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at kunne identificere de relevante skatteretlige problemstillinger,
 • demonstrere at beherske den juridiske metode ved analysen og løsningen af de relevante skatteretlige problemstillinger, herunder ved at identificere og anvende de relevante retskilder korrekt og
 • demonstrere evner til at analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder samt anvende disse ved løsningen af konkrete skatteretlige problemstillinger.

Endelig indføres de studerende i moms og afgifter samt centrale dele af arbejdsretten, således at de studerende sættes i stand til at kunne identificere og på et godt niveau analysere og løse problemer inden for disse områder.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdundervisning med case-opgaver, samt mundtlige og skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 91 timer
Forberedelse 182 timer
Eksamen 132 timer
Foreløbig litteratur

Foreløbig pensumangivelse:

 1. Lærebog om indkomstskat, 14. udg. Jurist- og Økonomforbundets forlag
 2. Momsvejledningen,  (momspligtens omfang),  (momsgrundlaget ved leverancer mod betaling) og  (Momsfradragsret og regulering for investeringsgoder)
 3. Ruth Nielsen: Arbejdsret for Revisorer, Jurist og Økonomforbundets forlag (2011).
Sidst opdateret den 12-09-2012