English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VJ04  Generationsskifte

English Title
Estate Planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 13.30-16.05, uge 8-15,18-19
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Michael Tell - Juridisk Institut
Administrator: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 16-10-2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Med udgangspunkt i den skatteretlige teori at identificere, afgrænse og systematisere de væsentligste juridiske problemstillinger knyttet til et generationsskifte. Via denne identifikation, afgrænsning og systematisering at demonstrere dels en forståelse for anvendelsen af de forskellige skatteretlige retskilder og dels hvordan skattemæssige forhold påvirker personer og virksomheders planlægning og gennemførelse af et generationsskifte samt den rolle den eksterne rådgiver har i forbindelse hermed.
Forudsætninger
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på Cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret med selskabsret” på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Eksamen
Mundtlig eksamen (20 min) uden forberedelse, uden hjælpemidler, ekstern censur
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer med tilknytning til generationsskiftet inden for familieret, arveret, afgiftsret og skatteret.

De studerende skal herunder:

 • tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • beherske den juridiske metode og analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet, og
 • kunne reflektere over, hvordan borgere gennem planlægning mv. har mulighed for at opnå skatte- og afgiftsmæssige fordele.

Faget giver et overblik over reglerne om generationsskiftet:

 • Familieret
 • Arveret
 • Beskatning af dødsboer
 • Arve- og gaveafgift
 • Skat ved generationsskifte ved død
Undervisningsformer
Holdundervisning
Foreløbig litteratur

Oplyses ved semesterstart

Sidst opdateret den 16-10-2012