English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR07  Udvalgte selskabsformer (fonde og visse foreninger) – regnskab og revision

English Title
Selected types of companies (Foundations) - accounting and auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-10.35, uge 6-13,15,16
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
Secretary Jane Meyer - jm.acc@cbs.dk/ Secretary Helle T. Jacobsen - htj.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 31-10-2012
Læringsmål
 • Beskrive de fondsretlige karakteristika
 • Analysere og sammenligne erhvervsdrivende fonde og almindelige fonde
 • Redegøre for regnskabs- og revisionsmæssig regulering af fonde
 • Redegøre overordnet for den skattemæssige regulering af fonde
 • Beskrive de foreningsretlige karakteristika
 • Analysere og sammenligne ideelle foreninger og økonomiske foreninger
 • Redegøre for regnskabs- og revisionsmæssig regulering af foreninger
 • Redegøre overordnet for den skattemæssige regulering af foreninger
 • Analysere konkrete enheder for, om de er fonde eller foreninger
Forudsætninger
Regnskab på HA niveau - Alle, der har HA eksternt regnskab, vil kunne følge faget. Således både cand.merc. aud., men også studerende på andre cand.merc. linier.
Eksamen
Mundtlig eksamen med 30 min. forberedelse, ekstern censur.
Udvalgte Selskabsformer:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamination
Mundtlig 30 min. Mundtlig eksamen med 30 min. forberedelse, ekstern censur. Der gives karakter.
Alle trykte hjælpemidler er tilladt.
For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved eksamen indenfor det eksaminerede område demonstrere ud-tømmende opfyldelse af fagets ovennævnte mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler, jf. karakterbekendtgø-relsens § 2. For beskrivelse af de øvrige karakterer henvises i det hele til karakterbekendtgørelsen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til og evne til at analysere regnskabsaflæggelse og revision i andre selskabstyper end de velkendte aktieselskaber og anpartsselskaber. I nødvendigt omfang vil selskabsret og skat også indgå, men kun på forudsætningsbasis for at kunne forstå de særlige regnskabsmæssige problemstillinger.

Faget omfatter fonde, hvor der skelnes mellem erhvervsdrivende fonde og almindelige fonde. For de erhvervsdrivende fonde er reglerne med væsentlige modifikationer kalkeret af fra aktie- og anpartsselskaber. Mange af de erhvervsdrivende fonde er velkendte – tænk blot på, at fonde dominerer Novo, Lundbeck, Danfoss, Grundfos, Egmont-selskaberne og så videre for ikke at glemme Carlsberg. Andre erhvervsdrivende fonde er mere ydmyge – Marselisløbfonden fra Århus for eksempel – og vi kommer ind på begge typer. De almindelige fonde er typisk også mere ydmyge – det er dem, der ofte overvejes af studerende, der søger efter midler til udlandsophold eller lignende. De har helt deres eget regelsæt, hvor beskyttelsen af aktiver er det gennemgående dominerende træk, der begrunder offentligt tilsyn og kontrol og som element heri regnskabs- og revisionspligt.

Hertil omfatter faget en delmængde af foreningsområdet. For det første økonomiske foreninger i form af andelsselskaber med begrænset ansvar – tænk på Arla, slagterierne, korn- og foderstofselskaberne og brugsforeningerne. Her er reglerne igen i et vist omfang kalkeret af efter aktie-/anpartsselskaber, for så vidt angår regnskab/ revision. For det andet de faglige foreninger med deres helt egne regler. Skatteretligt skelnes der mellem arbejdsmarkedssammenslutninger, såsom Dansk Arbejdsgiverforeningen og 3F, over for brancheforeninger, såsom Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Endelig omfatter faget et enkelt eksempel på fondsformens stigende popularitet inden for det offentlige. Og hvad kan være mere velvalgt end universitetet, der efter den nye universitetslov ikke længere er en statsinstitution, men derimod en statslig ”selvstyrende forvaltningsenhed”, der er det offentliges udtryk for en erhvervsdrivende fond.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Foreløbig litteratur

Oplysninger om litteratur vil blive oplyst når faget starter op. 

Lovgrundlag - referencer sker til

Lov om erhvervsdrivende fonde

Årsregnskabsloven

Bekendtgørelse om nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning af erhvervsdrivende fonde

Lov om fonde og visse foreninger

Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag

Fondsbeskatningsloven

Selskabsskatteloven

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Universitetsloven

Diverse regnskaber – eksemplifikationer inddrages fra

Carlsbergfondet - Novo Nordisk Fonden - Egmont Fonden - Marselisløbfonden

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november - Det Dahlske Familie- og Understøttelseslegat

Arla Foods Ingredients amba - DLG

3F - Dansk arbejdsgiverforening - FSR

Danmarks Tekniske Universitet - Danmarks Pædagogiske Universitet - Aalborg Universitet

Sidst opdateret den 31-10-2012