English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR08  Offentlig revision

English Title
Public Auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Fredag 08.00-10.35, uge 36-45
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 24-04-2012
Læringsmål
Formål:
Formålet med valgfaget er at give deltagerne en dyberegående forståelse af den offentlige sektors revisions praktiske og teoretiske problemstillinger. Disse vil blive belyst med aktuelle eksempler. Kurset demonstrerer ved gennemgang og arbejdet med konkrete problemstillinger, hvorledes samfundsvidenskabelig teori og metode kan anvendes.

Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare indholdet af begrebet god offentlig revisionsskik og begrebets forudsætninger samt vurdere problemstillinger i relation hertil
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af samspillet den offentlige revisions organisering og revisionsopgaver
 • Forstå, konkretisere og anvende de begreber, teorier og metoder indenfor emnet offentlig revision
 • Anvende casestudier som metode ved undersøgelse af problemstillinger indenfor offentlig revision
Forudsætninger
Samfundsvidenskabelige metode.
Eksamen
Mundtlig eksamen
Mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamen foregår uden forberedelse og uden hjælpemidler. Eksamen tager udgangspunkt i et mini-projekt.
Eksamination
Individuel mundtlig eksamen (20 min., uden forberedelse, uden hjælpemidler) med udgangspunkt i mini-projekt (gruppe med 2-3 studerende, 10-15 sider). Der er ekstern censur og der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Arbejdstitlen på projektet skal godkendes af den fagansavarlige. Der gives vejledning (2 timer pr. gruppe) ved projekt udarbejdelsen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i begreberne god offentlig styring (Public Governance), ansvar (Accountability) og gennemsigtighed (Transparency) samt disse begrebers indhold og omfang arbejdes med følgende temaer:

 • Revision og Public Governance
 • Intern kontrol og risiko-styring i den offentlige sektor
 • Revision af den offentlige sektor: Struktur og funktion, Det juridiske grundlag for offentlig revision, Revisionsstandarder i den offentlige sektor

 

Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og fokuserer på offentlige organisation, strategi og ledelse.

Undervisningsformer
Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som de studerende senere vil møde i revisionspraksis.
Foreløbig litteratur

Elm-Larsen, Rolf: Offentlig revision – emperi og teori. Thomson Reuter 2010.

Kurset anvender publikationer, der er tilgængelig på Internettet.

Sidst opdateret den 24-04-2012