English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR09  Videregående eksternt regnskab I

English Title
Advanced finansiel accounting I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.55-10.45, uge 36-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Jesper Banghøj - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 24-04-2012
Læringsmål
Efter at have gennemført faget skal den studerende kunne:
 • Læse og forstå forskningsartikler indenfor Eksternt regnskab
 • Demonstrere dybdegående indsigt i den videnskabelige metode anvendt i kapitalmarkedsbaseret regnskabsforskning
 • Strukturere en præsentation og opponering af en forskningsbaseret artikel
 • Beskrive nogle af effekterne på kapitalmarkederne ved indførelse af IFRS standarder
 • Diskutere anvendelsen af dagsværdi og historisk kostpris i regnskabet
 • Analysere brugen af regnskabdata i forbindelse med aflønning
 • Redegøre for den forskning, der er gennemgået i faget.
 • Kombinere regnskabsfagets teorier med corporate governance og finansiering
 • Demonstrere selvstændig brug af den anvendte literatur til analyse af en ikke gennemgået artikel
Forudsætninger
Faget forudsætter kendskab til Eksternt regnskab svarende til det niveau der opnås på cand.merc.aud., cand.merc. FIR., Cand.merc. ASC. eller tilsvarende kandidatstudie.
Eksamen
Skriftlig eksamen
Skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamen er individuel projekteksamen, max. 15 sider. Projektets problemformulering og indhold udarbejdes af den studerede indenfor pensum. Der gives ingen vejledning i forbindelse med projektskrivningen. Intern censur.
Eksamination
Eksamen er individuel projekteksamen, max. 15 sider. Projektet bliver udarbejdet på basis af 6 artikler som bliver lagt på CBSLearn - den studerende skal på basis af indlært metode og med reference til pensum lave en analyse af én af artiklerne. Der gives ingen vejledning i forbindelse med projektskrivningen. Intern censur.

Hvis der er under 10 tilmeldte til syge-/omprøven, kan prøven afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum. Det vil fremgå af e-campus, når antallet af eksaminander kendes, hvilken prøveform der anvendes ved den pågældende syge-/omprøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen at mindst én præsentation af en artikel fra pensum er godkendt af underviseren. Dette betyder, at den studerende skal præsentere den udvalgte artikel i undervisningen. Hvis den studerende er forhindret i at deltage i undervisningen på dagen for præsentationen kan den studerende indsende via e-mail en præsentation i Microsoft Powerpoint som så kan blive bedømt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er en vigtig forudsætning for at vælge faget at den studerende er indstillet på at præsentere og opponere på forskningsbaserede artikler i ekstern regnskab. Faget vil have hovedvægt på empirisk kapitalmarkedsbaseret forskning. Faget vil være struktureret omkring følgende emner: Fair value accounting, aflønning af direktionen, IFRS standarder, disclosure generelt og cash flow vs. Overskudsmål for præstationer. Hvert emne vil starte med en gennemgang af en oversigtsartikel om emnet hvorefter vigtige artikler og seneste forskning indenfor feltet vil blive præsenteret af studerende. Kurset vil starte med en gennemgang af hvorledes man læser forskningsbaserede artikler. For at vælge faget skal den studerende således være interesseret i empirisk kaptialmarkedsbaseret forskning samt være indstillet på at præsentere og opponere på de i pensum nævnte artikler. Der er INGEN lærebog til faget. Fagets pædagogik er derfor dialog baseret og stiller store forudsætninger til aktiv deltagelse i undervisningen. Gæseundervisere vil blive inviteret.

Undervisningsformer
Holdundervisning
Foreløbig litteratur

Litteraturen vil være forskningsartikler - Der er INGEN lærebog.

Sidst opdateret den 24-04-2012