English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR11  Forvaltningsrevision

English Title
Performance Audit

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-10.35, uge 36-45
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
 • Underviser
  Rolf Elm-Larsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 24-04-2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Styrkelse af den studerendes analytiske evner og opøvelse af den studerendes kommunikationsfærdigheder.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal være i stand til:
 • At forklare og begrunde eksistens af forvaltningsrevision.
 • At anvende de konceptuelle modeller for forvaltningsrevision på forskellige konkrete revisionsområder.
 • At forstå og kunne redegøre for begrænsningerne i modellerne for forvaltningsrevision og deres anvendelse.
 • At kunne placere forvaltningsrevisionen i en sammenhæng med andre former for offentlig revision.
Forudsætninger
Samfundsvidenskabelig metode.
Eksamen
Mundtlig prøve:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Kurset afsluttes ved en mundtlig eksamen (20 min. uden forberedelse). Eksaminationen tager udgangspunkt i et miniprojekt, som den studerende har skrevet indenfor et centralt område i faget. Emnet skal godkendes af den fagansvarlige. Miniprojektet har et omfang på 10-15 sider og udarbejdes i grupper på 2-3 personer. Der gives vejledning (2 timer pr. gruppe) ved opgaveskrivningen. Ekstern censur.
Med udgangspunkt i opgaven skal den studerende dokumentere indsigt i og overblik over fagets forskellige problemstillinger.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
 • Grundbegreber og begrundelse for Forvaltningsrevision
 • Forvaltningsrevisionens teori
 • Forvaltningsrevision i den helhedsorienterede revision
 • Effekt /målopfyldelse
 • Behov og kapacitet
 • Aktivitetsstyring
 • Produktivitet
 • Hvorfor økonomiske metoder i forvaltningsrevision
 • Design af større undersøgelser i forvaltningsrevisionen
 • Løbende forvaltningsrevision
 • Evidens i forvaltningsrevisionen
 • Sparsommelighed
 • Kapacitet
 • Mål og resultatstyring
 • Forvaltningsrevisionen og styringsprocesser
 • Forvaltningsrevision af virksomhedsstyring
 • Etik i forvaltningsrevisionen
 • Kommunikation af forvaltningsrevision
 • Revisionsbevis og rapportering i forvaltningsrevisionen
Undervisningsformer
Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv. Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget. Det kan ikke forventes, at stoffet gennemgås i detaljer.
Faget benytter sig af gæsteforelæsere, der har særligt teoretisk eller praktisk kendskab til den offentlige sektors revision.
Foreløbig litteratur

Elm-Larsen, Rolf: Forvaltningsrevision. Begreb, metode og proces. Forlaget Samfundslitteratur 2007.

Bourn, John: Public Sector Auditing. Is it value for money. John Wiley & Sons, Ltd 2007.

Suppleres med relevante artikler

Sidst opdateret den 24-04-2012