English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR14  Revision

English Title
Auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29-02-2012
Læringsmål
Formålet med faget er, at de studerende opnår et overblik over og dybtgående kendskab til revisorhvervet og revision, således at det teoretiske grundlag for revision beherskes. Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant tilføre et givet materiale troværdighed således, at beslutningstagere, samfundet etc. får et bedre fundament for deres vurderinger. Kernen i revision er verifikation, der foretages ved indhentning af revisionsbevis efter en forud fastlagt metodologi.
 • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder.
 • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser.
 • Kvalitetsstyring og kontrol
 • IT-sikkerhed og revision af IT
 • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
 • Intern kontrol og intern revision
 • Revision og årsregnskaber
Forudsætninger
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven i faget, at prøven i faget Ledelsesinformationssystemer er bestået
Eksamen
Revision
4-timers skriftlig eksamen:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Målet med faget Revision er at de studerende skal kunne:
 • Redegøre for den relevante regulering i relation til revision.
 • Redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor revision.
 • Løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger
Foreløbig litteratur
Heilbuth & Tjagvad IT-Revision
Thomson Reuters, 2008
ISBN 9788761922915

Johansen, Thomas Riise,
Lunden, Martin,
Harloff-Helleberg, Mikkel,
Davidsen, Christina &
Laursen, Peter Birkholm
“Danske perspektiver på revisorer og revision”, Thomson 2011,
forventes udkommet september 2011.
Pensum:
Johansen og Lunden, kapitel 1: ”Revisorer, revision og andre
erklæringsopgaver i Danmark”.
Davidsen og Johansen, Kapitel 2: ”Tilsyn med revisorer og
revisionskvalitet”.
Johansen og Laursen, kapitel 6 ”Intern revision”
ISBN 978-87-619-3018-7

Messier, W.F., Eilifsen, A., Glover & Prawitt
Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach
Mc Craw-Hill, Int. Edition,
ISBN 9780077122508
De i de enkelte kapitler angivne International Standards om Auditing
(ISA), International Standards on Quality Control (ISQC) og
International Standards on Assurance Engagements (ISRS) er
pensum. Standarderne er alle oversat til dansk. Hvis der til enkelte
lektioner i lektionsplanen angives specifikke standarder er det udtryk
for, at underviser vil fokusere på disse ved forelæsningen.

Langsted, Lars Bo, Füchsel, Kim, Skovby, Jens & Gath, Peter
“Revisor – regulering & rapportering” kapitel 1 
Thomson, 2010
ISBN 9788761926555

Materialesamling 2011-1

Wallace, Wanda A. The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets s. 7-23 og 28-37

Elm-Larsen, Rolf Revision i agentteoretisk belysning. I Revision: Funktion og Vision s. 211-238

Laursen, Peter B. Agentteori & Revisorer

Økonomiministeriet Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner

Skærbæk, Peter Det årlige maskespil - om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst.

FSR God it-skik
FSR, 2011, ISA-CA, IIA, dansk-it
Kan downloades på:
http://www.fsr.dk/Faglige_Informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/~/media/Files/FSR/Faglige_informationer/Andre%20forretningsomraader/Virksomhedsledelse/God_it-skik%20-%20juli%202011.ashx
Sidst opdateret den 29-02-2012