English   Danish

2012/2013  KAN-CMA_VR16  Revision i praksis – baseret på cases

English Title
Auditing in practice - based on case studies

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Ændringer i skema kan forekomme
Torsdag 12.35-14.15, uge 44
Torsdag 12.35-16.05, uge 44-51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Underviser
  Henrik Parker - Institut for Regnskab og Revision
 • Kursusansvarlig
  Lars Kiertzner - Institut for Regnskab og Revision
 • Underviser
  Sumit Sudan - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 27-04-2012
Læringsmål
 • Redegøre for revisionsprocessen i praksis.
 • Redegøre for løsninger på konkrete revisionsmæssige cases vedrørende alle dele af revisionsprocessen.
 • Opnå forståelse for revisors planlægningsaktiviteter og risikovurderingshandlinger samt hvordan dette linkes til de efterfølgende kontrol- og substansrevisionshandlinger (detailrevision og analytisk revision)
 • Opnå forståelse for udarbejdelsen af revisionsdokumentation i praksis.
 • Demonstrere forståelse for revisores vurdering af hvornår der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis samt hvorledes der konkluderes på revisionen.
 • Demonstrere forståelse for revisores overvejelser i forhold til rapportering af forhold til ledelsen samt kompetencer i formulering heraf (eksempelvis i management letter eller protokol).
 • Demonstrere forståelse for revisors overvejelser relateret til fastlæggelse af revisionspåtegningen.
Forudsætninger
Revision 1 og Revision 2 på Cand.merc.aud.
Eksamen
Revision i praksis
Revision i praksis:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Mundtlig eksamen på 30 minutter med 40 minutters forberedelse og ekstern censur. Der gives karakter. Alle trykte hjælpemidler er tilladt.
Eksamination
Mundtlig eksamen på 30 minutter med 40 minutters forberedelse og ekstern censur. Der gives karakter. Alle trykte hjælpemidler er tilladt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver den studerende mulighed for at opnå yderligere indsigt i revision i praksis baseret på konkrete cases. Der gives indsigt i hvordan revisionsteorien omsættes til praksis gennem konkrete cases.
 
Formålet med faget er at give de studerende mulighed for at ”tage tilløb” til det praktiske forløb til uddannelsen til statsautoriseret revisor (SR-Akademi) og faget vil grundlæggende være bygget op på samme måde (dog afgrænset til revision), dvs. være casebaseret med fokus på praktisk løsning af problemstillinger der er baseret på cases der er omsat fra virkelig begivenheder og oplevelser fra praktiserende revisorer. Endvidere svarer eksamensformen til den afsluttende mundtlige statsautoriseret revisoreksamen, og den studerende får således herved mulighed for at afprøve sine færdigheder i denne situation.
 
Formålet er ligeledes at supplere de studerendes teoretiske værktøjskasse med en praktisk værktøjskasse for at gøre de studerendes løsningspotientiale komplet.
 
At praktisere som revisor kræver høj modenhed og praktisk forståelse for løsningen af de adskillige problemstillinger som revisor møder og skal tage stilling til i sin hverdag. Ydermere er referencerammen i form af ISA´er og revisorlovgivningen m.m. ganske kompleks at fortolke og ofte giver konkret læsning heraf ikke svar på de væsentlige revisionsmæssige problemstillinger som revisor møder i forbindelse med revisionen af danske virksomheder. Det er ikke tanken at faget skal give udtømmende svar på disse problemstillinger men mere at give de studerende praktiske redskaber til at gennemtænke en fornuftig løsning i den konkrete situation. Endvidere vil faget give potientielle svar på en række praktiske spørgsmål som ofte skaber udfordringer selv hos erfarne praktiserende revisorer. Som eksempler kan nævnes overvejelser i relation til påtegningsmæssige konsekvenser af fejl og mangler, afrapportering i revisionsprotokollen, fastsættelse af væsentlighedsniveau og stikprøvestørrelser, udførelse af kontroltest og substansbaseret revision m.m.
Undervisningsformer
Forelæsning og cases der gennemgås på holdet
Sidst opdateret den 27-04-2012