English   Danish

2012/2013  KAN-CMJ_I36  EU-konkurrenceret og industriøkonomi

English Title
EU Competition Law and Industrial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 08.00-09.40, uge 6-12,14
Onsdag 11.40-13.20, uge 6-12,14
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Peter Møllgaard - Økonomisk Institut
Jura: Björn Lundqvist - Juridisk Institut

Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 04-12-2012
Læringsmål
Det er formålet at sætte de studerende i stand til at:
 • demonstrere et overordnet overblik over det konkurrenceretlige retsområde ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder.
 • Udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger og deres økonomiske baggrund.
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
 • forklare det økonomiske indhold i grundlæggende industriøkonomiske begreber, som finder anvendelse inden for konkurrenceøkonomi som fx markedsmagt, velfærd, tacit collusion, vertikale begrænsninger, fusioner
 • beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for konkurrenceøkonomiske modeller som fx Cournot-modellen, Bertrand-modellen med differentierede produkter, gentagne (eller dynamiske) spil, og den grundlæggende monopolmodel
 • illustrere indholdet i sådanne modeller grafisk samt udføre simple analyser fx relateret til et givent konkurrenceøkonomisk problem
 • vurdere hvordan et givent konkurrenceproblem skal analyseres økonomisk.
 • Identificere juridiske og økonomiske problemstillinger i konkrete eksempler, juridisk at argumentere for den retlige løsning af problemstillingen under inddragelse af økonomisk teori til illustration af problemet eller dets foretrukne løsning.
Forudsætninger
Kendskab til markedsret, industriøkonomi og rets- og kontraktøkonomi på HA(jur.)-niveau, herunder den konkurrenceret og industriøkonomi, som et tilegnet på HA(jur.)-studiet på CBS, eller tilsvarende.
Eksamen
Integreret valgfag: Jura og økonomi
EU-konkurrenceret og industriøkonomi:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin, uge 16/17
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse. Bedømmelsen sker med udgangspunkt i målbeskrivelsen for faget. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk og en juridisk eksaminator.

Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
EU-konkurrenceretten er en central del af erhvervsjuristers kompetencer, både hvis de arbejder i den private og den offentlige sektor. I den juridiske del af faget er formålet at bygge oven på den kendte del af konkurrenceretten ved at uddybe de studerendes kendskab til og gøre dem fortrolige med nogle vigtige udvalgte områder af EU-konkurrenceretten og deres økonomiske baggrund. Nyere domme inddrages for at illustrere konkurrencerettens dynamiske udvikling, og i forbindelse hermed inddrages Lissabon-traktatens betydning for EU-konkurrenceretten. De konkurrenceretlige emner, der tages op er udvalgt med henblik på at belyse nye eller kontroversielle problemstillinger.

Den økonomiske teori i tilknytning hertil er væsentlig, idet den industriøkonomiske teori er afgørende for forståelsen af rationalerne bag konkurrenceretten, specielt for vurderingen af ændringer i dennes indhold og aktionsradius. Den økonomi teori, der behandles, er generel industriøkonomi om kilder til markedsmagt, afgrænsning af det relevante marked, horisontale aftaler og fusioner, predation og misbrug af dominans i øvrigt.

Der vil primært være tale om forelæsninger, hvor de studerende forventes at deltage aktivt, case-baseret undervisning med inddragelse af de studerende, samt domsgennemgang og -analyse.
Undervisningsformer
Der vil primært være tale om forelæsninger, case-baseret undervisning med inddragelse af de studerende, samt domsgennemgang og -analyse.
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger 32 timer
Forberedelse til undervisningen 100 timer
Fremlæggelser 15 timer
Eksamensforberedelse 59 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur

Alison Jones og Brenda Sufrin (2010) EU Competition Law – Texts, Cases & Materials, 4 udg., Oxford University Press, samt diverse domme og Traktaterne.
Massimo Motta (2004) Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge University Press.

Bruce Lyons (Ed.) (2009) Cases in European Competition Policy – The Economic Analysis, Cambridge University Press

Sidst opdateret den 04-12-2012