English   Danish

2012/2013  KAN-CMJ_I51  Videregående kontraktret og kontraktøkonomi

English Title
Advanced Contract Law and Contract Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 13.30-16.05, uge 6-11, 13,15,17,18,20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Lando - Juridisk Institut
  • Peter Møgelvang-Hansen - Juridisk Institut
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-12-2012
Læringsmål
  • redegøre for kontraktøkonomisk teori og virksomheders og personers retsstilling efter dansk ret og Draft Common Frame of Reference på grundlag af de teorier, principper og regelsæt, der indgår i pensum
  • identificere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemstillinger
  • argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere kontraktretlige og kontraktøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Forudsætninger
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet.
Eksamen
Integreret valgfag: Jura og økonomi
Videregående kontraktret og kontraktøkonomi:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
4 timers skriftlig eksamen (spørgsmål med udgangspunkt i konkrete cases) med alle skriftlige hjælpemidler og under anvendelse af CBS computer. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget er en udbygning af de kontraktretlige og kontraktøkonomiske fag på mellemuddannelsen og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet, navnlig faget videregående obligationsret.

Sigtet er at give de studerende et grundlag for at analysere og bearbejde problemer angående kontraktindgåelse og opfyldelse ud fra såvel en såvel kontraktøkonomisk som juridisk og samfundsmæssig synsvinkel.

Desuden er det væsentligt sigtepunkt, at de studerende gøres fortrolige med de fælleseuropæiske, kontraktretlige principper, der er under udvikling i disse år, og som foreløbig har resulteret i the Draft Common Frame of Reference.

De kontraktformer og kontraktretlige problemstillinger, der berøres i kursets juridiske del, sættes i den økonomiske del ind i en økonomisk, begrebsmæssig ramme, og analyseres inden for denne ramme.

Hovedoverskrifterne for de emner der behandles er bl.a.

- Den optimale kontrakt

- The Draft Common Frame of Reference

- Standardkontrakter. Fordele og ulemper. Fortolkning og udfyldning

- Ændrede forholds betydning

- Kontrakter om entreprise, tjenesteydelser og distribution

- Vedvarende/relationelle kontrakter

- Konventionalbod og andre aftaler om sanktioneringen af kontraktforpligtelser

- Direkte krav mod tidligere omsætningsled

 

Disse og andre spørgsmål diskuteres dels juridisk, dels inden for rammerne af økonomiske modeller.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger, casediskussion og –gennemgang samt øvelsesopgaver med tilstræbt 50-50 fordeling på teoretisk gennemgang og diskussioner/øvelser med udgangspunkt i cases/opgaver.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Mads Bryde Andersen & Joseph Lookofsky: Lærebog i Obligationsret I (seneste udgave)

-Lennart Lynge Andersen & Palle Bo Madsen: Aftaler og Mellemmænd (seneste udgave)

- Christian von Bahr, Eric Clive & Hans Schulte-Nölke (ed.): Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. Sellier European Law Publishers, München, 2009

- Materiale på SiteScape bestående af juridiske, retsøkonomiske og kontraktøkonomiske

artikler m.v.

Sidst opdateret den 12-12-2012