English   Danish

2012/2013  KAN-CMJ_I62  Kontrakforhandling – strategi og koncipering

English Title
Contract Negotiation - Strategy and Drafting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 08.00-10.35, uge 6,8-13,16-18
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut
  • Thomas Rønde - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi
Valgfagskoordinator: Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 17-10-2012
Læringsmål
Meningen med faget er at de studerende ”sætter sig i virksomhedens stol” – ud fra de oplysninger der gives i casen, og vurdere hvilken virksomhedsstrategi der skal vælges, og derefter udmønte dette i en kontrakttype, der er tilpasset virksomehdens strategi
Pensum anvendes frem for at pensum gennemgås i undervisningen. Ønsker man dette fag, skal man som studerende være klar til at indgå for forskellige forhandlingsspil samtidig med, at man skal forvente at skulle præsentere sine resultater for resten af holdet. Således er undervisningen lagt an på forskellige forhandlings- og konciperingsøvelser, gruppearbejde, fremlæggelse, dialog og diskussion. Det er derfor en forudsætning, at de studerende deltager aktivt i undervisningen.

Den studerende skal i forbindelse med besvarelsen af den 4 timers skriftlige eksamen:
  • kunne vise et indgående kendskab til de forskellige forhandlingsteorier, som er indeholdt i pensum, herunder kunne angive hvilke særlige karakteristika hver enkelt teori indeholder
  • kunne sammenligne, diskutere og konkludere teoretisk vedrørende forskelligheder og ligheder i forhandlingsteorier
  • kunne forstå, anvende og analysere økonomisk for forhandlingsteori, spilteori samt strategiske alliancer i samspil med økonomisk teori fra grunduddannelsen, herunder særligt transaktionsomkostningsteorien.
  • kunne koble de teoretiske analyser og behandling af fagets økonomiske teori sammen med den juridiske del af pensum
  • kunne vise indgående teoretisk og analytisk forståelse for den del af gældende ret, som omfatter obligationsretlige regler generelt og udbudsloven konkret
  • løse de konkrete juridiske problemstillinger, der er angivet i eksamensopgaven ud fra gældende ret
  • kunne demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
Forudsætninger
Pensum i både jura og økonomi fra HA(jur.)-uddannelsen på CBS forventes kendt både i løbende i undervisningen og til eksamen. Har man ikke læst HA(jur.) på CBS er det således nødvendigt selv at oparbejde dette kendskab.
Eksamen
Integreret valgfag: Jura og økonomi
Kontrakforhandling – strategi og koncipering:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 4 timer
Skriftlig eksamen med alle hjælpemidler. Det vil sige, at der er adgang til internettet. Anvendelsen af internetkilder tæller ikke med i bedømmelsen. Der skal kunne anvendes CBS computere og udprintning ved den skriftlige eksamen. Eksaminationen forestås af såvel en økonomisk som en juridisk eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der tages udgangspunkt i juridisk og økonomisk teori sammenholdt med erhvervsrelaterede aftaleforhold med fokus på strategi, forhandling og koncipering. Således er udgangspunktet hvordan man forhandler og konciperer virksomhedens strategi ind i aftaleforholdet. Der arbejdes med forskellige forhandlingsmodeller og kontrakttyper. Spilteori, forhandlingsteori og strategiske alliancer indgår som økonomisk grundlag for strategi, forhandling og koncipering.

De studerende skal medvirke i strategi-, forhandling- og konciperingsspil og cases, hvor meningen er, at pensum er læst og forstået på forhånd, og derefter skal anvendes i praksis i undervisningen. Således er et af formålene med faget at anvende teori og pensum i praktiske situationer frem for at bruge undervisningen til at gennemgå pensum.

Sammenhængen mellem teori og praksis og integrationen mellem jura og økonomi kommer til udtryk ved anvendelsen af virksomhedscases, der også er en del af pensum. De studerende skal vha. oplysningerne i casen vurdere, hvilke strategiske og juridiske muligheder virksomheden har og træffe et valg ud fra de oplysninger og de data, som er præsenteret i casen. Fx i forlængelse af virksomhedens strategiske valg, skal de studerende vælge en konciperingsform og derefter forhandle og koncipere en kontrakttype. Der gås ikke ned i specialindhold på brancheniveau.

Vægten lægges på sammenhængen mellem virksomhedens strategiske valg og konciperingen af dette valg, hvilket betyder, at de studerende skal få indholdet i kontrakten til at afspejle det strategiske valg, således at de vha. f.eks. TO- teori og obligationsret kan skabe en bedre kontrakt. Dette kan f.eks. være i form af at få kontraktens til at indeholde fælles optimering og øget information som mål og succeskriterium, hvis dette er virksomhedens strategi

Undervisningsformer
Faget er et integreret fag. Der undervises 9 x 3 timer på et hold. Undervisningen er baseret på cases og øvelser. Der forelæses ikke over pensum.
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
Materialesamling med ca. 25 artikler på ca. 4-500 sider

Domme på Learn

Fisher & Ury: Få ja når du forhandler.
Inger Høedt-Rasmussen mfl. bog om forhandling og mediation, kommer i 2012 p DJØF, nærmere vil blive oplyst.
 

Yale, Harvard, ECCH og andre virksomhedscase – der enten købes på nettet eller lægges på Learn

Sidst opdateret den 17-10-2012