English   Danish

2012/2013  KAN-CM_M67  Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

English Title
Markedsføringsret – ulovlig og lovlig markedsføring.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår, Efterår
Ændring i skema kan forekomme
Torsdag 13.30-15.10, uge 36-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Jan Trzaskowski - Juridisk Institut
Administration: Trine Buch - tb.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 26-04-2012
Læringsmål
Demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at:
• identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog;
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder;
• udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at demonstrere den studerendes forståelse af fagets juridiske problemstillinger;
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere juridisk for løsning af problemstillingen samt foreslå tiltag til at imødekomme ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; og
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Forudsætninger
Ingen forudsætninger. Kan ikke tages af cand.merc.jur.-studerende pga. overlap.
Eksamen
Individuel mundtlig eksamen (uden forberedelse).
Individuel mundtlig eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give den studerende værktøjer til at vurdere lovligheden af markedsføringsplaner og konkrete markedsføringsaktiviteter. Den studerende gives en forståelse for, hvor grænsen for lovlig markedsføring går, samt hvad man skal finde sig i fra sine konkurrenter. Faget giver derudover en forståelse for beskyttelsen og håndhævelse af virksomheders varemærker og andre forretningskendetegn.
 

Fagets udvikling af personlige kompetencer:
 

Den studerende bliver i stand til at vurdere, hvornår påtænkt markedsføring kan være problematisk i forhold til lovgivningen, eller hvornår konkurrenternes markedsføring er ulovlig. Desuden får den studerende forståelse for, hvordan en virksomhed rent juridisk kan beskytte sin position på markedet ved hjælp af varemærker og andre forretningskendetegn.

Undervisningsformer
Undervisningen baseres på forelæsninger, casediskussioner og småopgaver.
Foreløbig litteratur

Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Markedsføringsretten, 2. udgave 2011, Ex Tuto Publishing 2011, ICC kodeks 2011, samt artikler og domme.

Sidst opdateret den 26-04-2012