English   Danish

2012/2013  KAN-CM_R80  Køb og Salg af virksomheder

English Title
Køb og Salg af virksomheder

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 11.40-13.20,uge 36-41, 43-51
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 120
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
Administration: Helle T. Jacobsen - htj.acc@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Finansiering/Finance
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-07-2012
Læringsmål
Ved fagets udprøvning skal den studerende kunne:
  • Dokumentere viden om teorier, metoder, modeller for værdiansættelse af virksomheder samt kendskab til praktiske og institutionelle forhold ved gennemførelse af handler i praksis.
  • Dokumentere viden om selskabs- og skatteretlige aspekter samt due diligence undersøgelser med relevans for virksomhedshandler
  • Vise evne til at anvende teorier, metoder, modeller og lovgivningsmæssige regler på konkrete problemstillinger og cases fra praksis
Eksamen
Køb og Salg af virksomheder:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Mundtlig uden forberedelse. Der er ikke mulighed for at skrive afløsningsopgave i faget.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget består af følgende elementer

En handels forløb

Teori om virksomheden og mergers og tender offers

Auktionshandel og winner’s curse

Cash Flow-baserede og nøgletalsbaserede værdiansættelsesmetoder

Shareholder value og economic value added

Joint ventures

International takeovers

Empiriske test af Mergers &Acquisitions

Realoptioner og værdiansættelse af fleksibilitet

LBO og værdisætning af gældsfinansierede virksomheder

Due diligence i retlig belysning

Restrukturering og post merger integration

Beskatningen af sælger ved salg af personligt firma

Beskatningen af køber ved køb af personligt firma

Sælgers og købers modstridende interesser ved fordelingen af overdragelsessummen på aktiver

Beskatningen ved overdragelse af selskaber, herunder forskellige aktiesalgsmodeller: Holding, tilførsel af aktiver og spaltning

Skattemæssige problemstillinger ved finansiering af virksomhedsoverdragelse

Selskabsretlige modeller ved overdragelse af et (aktie)selskab

Selvfinansieringsmuligheder

Køberettens betydning for virksomhedsoverdragelse

Særlige problemstillinger ved overdragelse af børsselskaber

Eksempler på virksomhedshandler i praksis

Fagets udvikling af personlige kompetencer:

Er at give de studerende en solid viden om teori og praksis for køb og salg virksomheder.

Undervisningsformer
Forelæsninger
Foreløbig litteratur

J. Fred Weston, Mark L. Mitchell & J. Harold Mulherin:

“Takeovers, Restructuring, and Corporate Governance”, Prentice Hall Seneste udgave

Tim Koller, Marc Goedhart, David Wessels: ”Valuation”, 4ed. John Wiley Seneste udgave

Peer Schaumburg-Müller: Børsret Guide. En introduktion til børsretten (seneste udgave)

Materialesamling:

(indikative artikler: Trigeorgis & Mason: ”Valuing Managerial Flexibility”, Michael & Shaked: ”Valuation of Nabisco”, Case: Investment Banker’s memorandum om salg af “Clarke, Inc”, Deloitte: “Generationsskifte- af virksomheder”, Ernst & Young: ”Due Diligence”)

Sidst opdateret den 12-07-2012