English   Danish

2012/2013  KAN-EMF_EF41  Strategisk Markedsføringsplanlægning I

English Title
Strategisk Markedsføringsplanlægning I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Klaus Holmberg - Institut for Afsætningsøkonomi
Klaus Holmsberg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Identificere og udvikle relevante marketing problemer, der igen er identificeret og udviklet fra business problemer
  • Analysere og syntetisere konkrete marketing problemer ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
  • Vurdere og formidle løsningen af konkrete marketing problemer selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag
Eksamen
Strategisk Markedsføringsplanlægning I:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode April
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
På grundlag af en udleveret case udarbejder de studerende i grupper en indiviualiseret besvarelse (max. 35 normalsider).  Eftersom prøven afholdes med individuel bedømmelse, skal det af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit hvert enkelt gruppemedlem har forfattet, jf. § 6 stk. 3 i studieordningen.
Opgaven udleveres i april, og besvarelsen skal være afleveret 10 dage senere. De eksakte datoer bekendtgøres ved opslag. Den ordinære eksamen afholdes i april. Datoen for udlevering af caseeksamensopgaven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet. 
Syge/omprøve afholdes i juni.Prøven udarbejdes  individuelt. Datoen for udlevering af caseopgaven og afleveringsfristen for besvarelsen fastsættes af linjesekretariatet
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Strategisk markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen må tilpasses de stadigt skiftende markedsmuligheder og den konstante udvikling i forbrugernes præferencer, købsadfærd samt konkurrencesituationen.

Formålet med faget er dels at give den studerende et samlet
overblik over de faser der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og services, såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Og dels at give den studerende et indblik i hvilke virksomhedsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under specielle markedssituationer.

Fagets indhold
Faget anlægger et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlingsparametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af markedsføringsplaner, implementering og kontrol.
Der lægges i faget vægt på, at give den studerende et indtryk af, at markedsføring bør finde sted såvel under hensyntagen til eksterne muligheder som til interne kapaciteter.

Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i kursets enkelte elementer, bliver i stand til at anvende teorier til problemløsning i praksis.

Faget består af følgende overordnede områder:
Generelle forhold om strategi og ledelse i markedsføringen
Marketing management processen
Strategibeslutninger på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske indgangsvinkler
Strategibeslutninger i forskellige situationer
Interne og eksterne analyser
Markedsføringsplaner
Cases der belyser forskellige aspekter inden for strategisk planlægning

Fagets progression
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på forelæsninger, øvelser og casearbejde.
Foreløbig litteratur

Aaker, David A. (2007 eller nyere udgave). Strategic Marketing Management European 8th Edition. John Wiley & Sons, Inc., N.Y.

 

Sidst opdateret den 09-07-2012