English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_FR24  Skat / Finansieringsret og Selskabsret

English Title
Tax / Finance and Corporte law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Finansieringsret og Selskabsret
  Frederik Meding - Juridisk Institut
 • Skat
  Henrik Nielsen - Institut for Regnskab og Revision
 • Skat
  Jan Greve - Institut for Regnskab og Revision
 • Finansieringsret og Selskabsret
  Peer H. Schaumburg-Muller - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 02-04-2013
Læringsmål
Ved udprøvningen i Skat skal den studerende kunne demonstrere solid viden om:
• Skattelovgivningen og dens grundlæggende principper.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter og løse konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med konkurs og akkord og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen ved investering i afskrivningsberettigede aktiver og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med forskellige virksomhedsformer, herunder i særdeleshed selskaber og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om selskabers indkomstopgørelse og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen af koncerner, herunder reglerne om interne afregningspriser, sambeskatning etc. og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med udstationering af personer og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Reglerne om beskatningen i forbindelse med etablering i udlandet og anvende denne viden til løsning af konkrete skattemæssige problemer.
• Evnen til at arbejde efter den skattemæssige metode ved løsning af konkrete skattemæssige problemer.

Ved udprøvningen i Finansiering og Selskabsret skal den studerende vise forståelse for:
• Fondsretten.
• Selskabstyper og valg af selskabsform.
• Reguleringen af aktie og børsselskaber.
• Kreditaftaleretten.
• Panteretten.
• Reguleringen af factoring og virksomhedspant.
• Juridiske problemstilling ved byggelån og transporter.
• Kaution og støtteerklæringer (herunder også tredjemandspant).
Eksamen
Skat / Finansieringsret og Selskabsret
Skat / Finansieringsret og Selskabsret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Individuel 4-timers skriftlig eksamen med hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der  medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView) bestående af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Skat/Finansieringsret og Selskabsret har 10 ECTS points og anføres på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Skat og delkarakter for Finansieringsret og Selskabsret opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Skat:
Introduktion til faget. Skattelovgivning og grundprincipper. Informationssøgning og metode ved løsning af skattemæssige problemer
Beskatning i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter (aktieavancelov og kursgevinstlov)
Beskatning ved konkurs og akkord
Beskatning ved investeringer i afskrivningsberettigede aktiver
Beskatning ved virksomhedsoverdragelser
Skatteforhold i koncerner (interne afregningspriser, sambeskatning, etc.)
Beskatning ved udstationering
Beskatning ved etablering i udlandet (lempelse af dobbeltbeskatning, OECD model, mulighed for at spare i skat ved etablering i udlandet)

Finansieringsret og Selskabsret:
Indledningsvis behandles de forskellige selskabsformer. Herefter behandles hovedpunkterne i aktieselskabsretten og de særlige regler for børsselskaber, der typisk er de store og største aktieselskaber, introduceres. Hovedpunkterne i reglerne om fonde behandles.

Herefter behandles de kreditretlige spørgsmål dvs. læren om usikret og sikret kredit, der ydes til private og virksomheder. Efter en kort gennemgang af spørgsmålene i forbindelse med blancokredit, gennemgås kreditaftaler og læren om ejendomsforbehold, panteretlige spørgsmål, byggelån og garantier, samt reglerne om kaution, tredjemandspant og støtteerklæringer. 

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Foreløbig litteratur

Skat:

Skattelovsamling for studerende
Forlaget Magnus Informatik.
Henrik Dam, Henrik Gam, Kjeld Hemmingsen og Jacob Graff Nielsen:
Grundlæggende skatteret.(seneste udgave). Forlaget Magnus Informatik. 
Materialesamling til faget.

Finansieringsret og Selskabsret:
Andersen, Lennart Lynge, Lærebog i Fondsret. (seneste udg.)
Andersen, Lennart Lynge og Erik Werlauff, Kreditretten, Thomson (seneste udg.)
Gomard, Bernhard og Schaumburg-Müller, peer: Kapitalseksaber - aktie- og anpartsselskaberg, Jurist- og Økonomiforbundelst Forlag (seneste udg.)
Juul, Henrik og Meding, Frederik: Kreditretlig dokument- og opgavesamling.
Schaumburg- Müller: Børsretlig guide, en introduktion til børsretten, Nyt Juridisk Forlag (seneste udg.)
Schaumburg-Müller, Peer og Erik Werlauff: Selskabs- og børsretslig opgavesamling: Thomson, (seneste udg).
 

Sidst opdateret den 02-04-2013