English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_FR51  Corporate Finance

English Title
Corporate Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Claus Parum - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 13-07-2012
Læringsmål
Fagets formål er at give deltageren solid viden om aktieselskabers investeringsbeslutninger og finansieringsbeslutninger.Efter at have fulgt faget forventes studerende at have forståelse for: Selskabets målsætning, sammenhængen mellem risiko og afkast, værdiansættelse af et potentielt investeringsprojekt, agentproblemer, asymmetrisk information, hypotesen om effektive markeder, selskabers finansiering, hvordan selskaber emitterer værdipapirer, udlodningspolitik, finansiering (kapitalstruktur), finansielle og reale optioner, Corporate Control og Corporate Governance.
 • Beherske ordforrådet i corporate finance (dvs. definere og forklare alle relevante corporate finance ord og begreber fra pensum).
 • Dokumentere viden om teorier, metoder og modeller fra pensum.
 • Dokumentere viden om lovgivningsmæssige, institutionelle og praktiske forhold fra pensum.
 • Dokumentere viden om, hvorvidt empiriske undersøgelser bekræfter eller afkræfter teorier, metoder og modeller fra pensum (empirisk vidnesbyrd).
 • Demonstrere en selvstændig præstation
 • Kombinere og anvende al indsigt fra pensum til at løse både simple og komplekse og realistiske corporate finance problemstillinger via præcise og korrekte beregninger
 • Vise og forklare alle relevante beregninger for at løse et konkret problem.
 • Foretage supplerende antagelser, hvis det er nødvendigt for entydigt at løse et konkret problem.
 • Opstille antagelser bag teorier, metoder og modeller i pensum.
 • Demonstrere analytisk tænkning.
 • Selvstændigt kombinere/strukturere corporate finance ordforråd,teorier,metoder,modeller,lovgivningsmæssige,institutionelle/praktiske forhold samt empirisk vidnesbyrd til at løse corporate finance problemer og mere komplekse/realistiske cases.
 • Analysere i hvilket omfang de amerikansk inspirerede modeller og teorier fra corporate finance pensum direkte eller i tillempet form kan anvendes under danske institutionelle forhold.
Eksamen
Corporate Finance
Corporate Finance:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer. Der afholdes ordinær eksamen i december og syge-/omprøve i februar
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Corporate Finance handler om økonomiske beslutninger i aktieselskaber:
Allokering af kapital (investeringsbeslutningen) og
fremskaffelse af kapital (finansieringsbeslutningen):
Aktieselskabers realinvesteringer
Aktieselskabers kapitalfremskaffelse
Aktieselskabers udlodningspolitik
Finansiering af aktieselskaber
”Corporate Control” og ”Corporate Governance”.

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Brealey, Myers & Allen (2011). Principles of Corporate Finance. 10th ed. Global edition (c).McGraw Hill.

Sidst opdateret den 13-07-2012