English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_FR52  Porteføljeteori

English Title
Portfolio

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Carsten Sørensen - Institut for Finansiering
  • Søren Hvidkjær - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende en systematisk måde at overveje og foretage investeringsbeslutninger. Det kræver både en solid konceptuel forståelse af finansiering og kendskab til de finansielle markeder. Vi vil derfor studere investeringsteorien og også se eksempler på dens praktiske implementering.
Eksamen
Porteføljeteori
Porteføljeteori:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Varighed 4 timer
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer. Der afholdes ordinær eksamen i januar og syge-/omprøve i marts
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedtemaet for dette fag er sammensætning af optimale porteføljer og portefølje management – herunder dynamisk porteføljevalg - ud fra afkast og risikohensyn. Kurset gennemgår de vigtigste faktormodeller for forventet aktieafkast samt empiriske tests af disse modeller. Endvidere betragtes metoder til performanceevaluering.

Efter at have gennemført kurset skal den studerende være i stand til at

-beregne middelværdier og varianser for aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastets fordeling i tilfældet med diskret tilstandsrum
-beregne kovarianser og korrelationer mellem aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastenes simultane fordeling i en økonomi med endeligt mange tilstande
-beregne middelværdier, varianser og kovarianser af porteføljer med og uden brug af matrixregning
-regne med matricer (herunder transponerede og inverterede matricer) på symbolform
-estimere middelværdi, varians, kovarians, beta og multi-faktor betaer af afkast ud fra historiske tidsrækker
-forstå og arbejde med alternative risikomål
-karakterisere minimum-varians randen under relevante restriktioner på kortsalg og lånemuligheder
-arbejde med mål for risikoaversion, porteføljevalg og andre beslutninger indenfor rammerne af forventet nytteteori
-arbejde med faktormodeller, herunder forstå udledningen af CAPM og APT og angive modellernes restriktioner på forventet afkast
-definere, beregne, arbejde med og forstå begrænsningerne ved performancemål for porteføljer samt dekomponere performance
-redegøre for og sammenligne udvalgte metoder til at teste forskellige versioner af CAPM og APT-modellerne
-redegøre for typiske testresultater af CAPM, APT-modellerne og markedsefficiens.
-forstå limits-to-arbitrage problemer og relaterede handelsstrategier
-redegøre for typiske resultater omkring investorers adfærd og relaterede handelsstrategier
-definere, beregne og arbejde med afkastmål for obligationer, samt varighed og konveksitet
-forstå og arbejde med immuniseringsstrategier
-opstille centrale problemer i Excel, herunder numerisk optimering og lineær regression, samt fortolke resultater optimerings- og regressions-resultater fra Excel
-redegøre for institutionelle forhold på de finansielle markeder

Undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
Foreløbig litteratur

Bodie, Kane and Marcus: Investments and Portofolio Management, (9th) McGraw-Hill.

Sidst opdateret den 09-07-2012