English   Danish

2012/2013  KAN-FIR_PROJ  Projektarbejde

English Title
Projektarbejde

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Johannes Mouritsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 02-04-2013
Læringsmål
Projektarbejdet skal dokumentere, at de studerende på kompetent vis kan give en fremstilling af et afgrænset emne indenfor FIR-linjens otte obligatoriske fag på begrænset tid samt beherske relevante metoder.
Eksamen
Projekt
Projekt:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Projektet udarbejdes i grupper à 2 studerende i løbet af en måned (normalt juni måned) og skal have et omfang på 30 sider. Der ydes en vejledningstime pr. gruppe. Eftersom prøven afholdes med individuel bedømmelse, skal det af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit hvert enkelt gruppemedlem har forfattet, jf. §6 stk. 3 i den generelle studieordning.Prøven er intern og projektet bedømmes alene af en lærer, normalt af vejlederen. Tidsfristen for aflevering af projektet ligger i juli måned og fastsættes af linjesekretariatet. Syge/omprøve finder sted i august måned med en tidsfrist for indlevering af et nyt projekt, som oplyses af linjesekretariatet. Projektet skrives i grupper af to (såfremt der er flere studerende som deltager i syge-/omprøven), ellers gives der dispensation til at skrive projektet individuelt
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ved udgangen af 2. semester, skal de studerende i grupper á 2 studerende udarbejde et projekt i et selvvalgt emne indenfor de på linjens 1. år udbudte fag. Emnet skal godkendes af fagansvarlig.
Månedsprojektet har to delmål. For det første er det målet at give deltagerne mulighed for at uddybe kendskabet til finansielle problemstillinger gennem selvstændigt arbejde og analyse. For det andet er det målet at give deltagerne træning med hensyn til at udarbejde en rapport inden for en begrænset tid og i en gruppe. Dette svarer til den arbejdssituation, som økonomer senere kommer ud for gennem arbejde i virksomheder, hvor der ofte er tale om udarbejdelse af rapporter, f.eks. oplæg til ledelsen.

Undervisningsformer
Gruppearbejde.
Sidst opdateret den 02-04-2013