English   Danish

2012/2013  KAN-GLLO  Globalisering / Lokalisering

English Title
Globalization / Localization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Mikkel Flyverbom - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • International Politics/International Politics
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-08-2012
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen:
 • Være fortrolige med teorier om globaliserings- og lokaliseringsprocesser
 • Være i stand til at relatere disse teorier til hinanden
 • Ved hjælp af disse teorier være i stand til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser, som de kommer til udtryk i forskellige sociale felter med fokus på økonomi, politik og kultur
 • Være i stand til at sammenholde denne analyse med virksomheders og organisationers kommunikationsstrategier
 • Være i stand til at operationalisere deres tilegnede viden om globalisering i konkrete udkast til kommunikationsstrategier og handlingsforslag
Eksamen
Globalisering/lokalisering
Globalisering/lokalisering:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 72 timer
Eksamination
Den studerende udarbejder individuelt en skriftlig opgavebesvarelse af max. 10 normalsider til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Ved syge/omprøve erstattes 3-døgns-opgaven af en individuel mundtlig eksamen i pensum, uden forberedelse. Til syge/omprøven medvirker bieksaminator.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i november/december/januar. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de globaliserings- og lokaliseringsprocesser, der påvirker virksomheders og organisationers strategier og aktiviteter i dag. De studerende bliver præsenteret for en række forskellige tilgange til og teorier om globalisering, og faget belyser, hvordan disse kan bruges til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser ud fra hhv. økonomiske, politiske og kulturelle perspektiver. Faget sætter fokus på, hvilken betydning forskellige forståelser af globaliserings- og lokaliseringsprocesser har for tilrettelæggelsen og operationaliseringen af kommunikationsstrategier i virksomheder og organisationer. Gennem caseopgaver belyser faget, hvordan globaliseringsteorier udmøntes i strategiske løsningsforslag og handlingsanvisninger til virksomheder og organisationer

Undervisningsformer
Se nedenstående
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 34 timer
Caseundervisning 9 timer
Forberedelse 185 timer
Eksamensforberedelse 185 timer
Total 412 timer
Foreløbig litteratur
 • Scholte, Jan Aart. (2005) Globalization: A Critical Introduction. London and New York: Palgrave Macmillan (Kapitel 1, 2, 3, 4). K
 • Hannerz, U. (1996),Transnational Connections, Routledge, London, pp. 102-111. K
 • Bauman, Z. (1998), "Globalization: The Human Consequences", Polity Press, Cambridge, Chapter 4, "Tourists and Vagabonds", pp. 77-102. K
 • Robertson, R. (1995), “Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity”, in Global Modernities, M. Featherstone, S. Lash and R. Robertson, eds., Sage, London, pp. 25-44. K
 • Castells, Manuel (2004), "Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint", in The Network Society. A Cross-cultural Perspective, Manuel Castells, ed., Cheltenham, UK/Northampton, MA, USA, Edward Edgar, pp. 3-45. K
 • Lull, James, "The push and pull of global culture", in Media and Cultural Theory, James Curran and David Morley, eds., Routledge, London, pp. 44-58 K
 • Hildebrandt, S. & Brandi, S. (2003), Mangfoldighedsledelse, Børsen, København, pp. 22-40 K
 • Anil, K. Gupta & Vijay Godvindarajan (2002) Cultivating a global mindset. Academy of Management ExecutiveVol 16. No 1.
 • Day, G.S. & Reibstein, D.J. (2004), “Managing brands in global markets”, in The INSEAD-Wharton Alliance on Globalizing. Strategies for Building Successful Global Businesses, H. Gatignon & J. Kimberly with R.E. Gunther, eds., Cambridge University Press, Cambridge, pp. 184-206. K.
 • Mauro F. Guillén (2001), “Is Globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Six Key Debates in the Social-Science Literature.” Annual Review of Sociology, Vol. 27 (2001), pp. 235-260.
 • DI, Sådan ligger landet, Globaliseringsredegørelse 2011, Copenhagen, 2011 (extracts)
 • Dicken, P. (2003), Chapter 7, “Transnational corporations”, Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century, SAGE Publications Ltd, London. pp. 198-221. K
 • Hennart, F., (2008), Theories of the Multinational enterprise, In Rugman, A. Oxford handbook of international business, pp 125-145 K
 • Jan Aart Scholte (2005) ‘Globalization and Governance: From Statism to Polycentrism’, pp. 185-223, in Globalization – A Critical Introduction, Basingstoke: Palgrave MacMillan Peter Dicken, Philip F. Kelly, Kris Olds and Henry Wai-Chung Yeung (2001)Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analysing the global economy’, Global Networks 1(2)(2001) 89–112 Supplerende læsning Wendy Lamer and William Walters (2004) ‘Globalization as Govemmentality’ Alternatives. Global, Local, Political 29 (2004), 495-514
 • John G. Ruggie (2004) ‘Reconstituting the Global Public Domain — Issues, Actors, and Practices’ European Journal of International Relations10(4): 499–531
 • Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) ‘Transnational Advocacy Networks in International Politics: Introduction’ pp 1-39 in Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) Activists Beyond Borders. Ithaca: Cornell University Press
 • Peter Utting and Ann Zammit (2008) ‘United Nations-Business Partnerships: Good Intentions and Contradictory Agendas’
  Journal of Business Ethics(2009) 90:39–56
Sidst opdateret den 29-08-2012