English   Danish

2012/2013  KAN-HR23  Organisation & Arbejdsmarked

English Title
Organisation & Arbejdsmarked

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Christopher John Mathieu - Institut for Organisation
  • Per Darmer - Institut for Organisation
Fagområde/Category
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 13-07-2012
Læringsmål
Gennem aktiv deltagelse i faget forventes det, at den studerende:
  • At kombinere teorier (at arbejde med teori på teori på teori)
  • At forholde sig refleksivt og kritisk til teorier, kombinationer af teorier, og empiriske studier
  • At sammenholde og sammenligne teorier og empiriske studier på videnskabsteoretisk-, teoretisk-, analytisk- og praksisniveau.
  • At foretage teoretisk baserede og kvalificerede analyser af praktiske og teoretiske problemstillinger inden for og på tværs af HRM, organisation og arbejdsmarkeder
  • At kunne forholde sig refleksivt og kritisk til teorier om praksis, både i relation til andres og egne analyser af HRM, organisation og arbejdsmarked og deres samspil
  • At anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt, med særligt henblik på at kombinere videnskabsteori med teorier inden for HRM, organisation og arbejdsmarkedsstudier.
Eksamen
72-timers individuel hjemmeopgave
Eksamen:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 72 timer
Eksamination
72-timers individuel hjemmeopgave. Max. 15 sider pr studerende.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har fokus på organisationer og processerne i disse samt organisering af arbejdsmarkeder.  Den første del af faget introducerer en række organisations- og management teorier, som er relevant for HR-arbejdet. F.eks. Transformerende ledelse  vidensledelse, følelser i organisationer, sensemaking, innovation, entreprenørskab, organisatorisk identitet og fleksible organisationer. Fagets anden del introducerer forskellige teorier om arbejdsmarkeder, som er relevante for HR-arbejdet. F.eks. segmenteringsteorier, ’flexicurity’, industrial relations, og employee relations.
I fagets første del arbejdes med analyser af organisationer og dele af disse. Mens der i fagets anden del foretages analyser af arbejdsmarkeder og deres udvikling på fag (occupation), national og international niveau. En rød tråd gennem faget er den gensidige påvirkning mellem organisationer og arbejdsmarked, hvor faget første del har organisationen som omdrejningspunkt; mens fagets anden del har arbejdsmarkedet som omdrejningspunkt.
 

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Foreløbig litteratur


NB: Litteraturen er vejledende

David Marsden A Theory of Employment Systems, Oxford, Oxford University Press, 1999, plus några artiklar.
 

Sidst opdateret den 13-07-2012