English   Danish

2012/2013  KAN-HR27  Strategisk HRM og Human Resource Development (HRD)

English Title
Strategisk HRM og Human Resource Development (HRD)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
  • Anders Raastrup Kristensen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
  • Christine Molgaard Cleemann - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
  • Michael Pedersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 13-07-2012
Læringsmål
Gennem aktiv deltagelse i faget forventes det, at den studerende:
1. at redegøre for og selvstændigt forholde sig til de vigtigste læringsteoretiske strømninger, herunder deres styrker og begrænsninger.
2. at kunne vurdere konsekvenserne af at arbejde med et givet perspektiv på kompetence.
3. at kunne problematisere, uddrage konklusioner og forholde til kritisk til teori og praksis in-den for karriere- og talentudvikling
4. at kunne arbejde refleksivt med kompetencepositioner i forhold til konkrete cases
5. at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoreti-ske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner.
6. at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt.
7. at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
  • Udvise indgående kendskab til HRM som forsknings- og praksisfelt set i et historisk, teoretisk, strategisk og praktisk-analytisk perspektiv
  • Have viden om konkrete strategiske HRM samt HR udviklingsinitiativer og læringsperpektiver og kunne udpege de muligheder og begrænsninger disse kan rumme i en individuel og erhvervsøkonomisk kontekst.
  • Demonstrere god forståelse for HR feltets tværfaglighed (økonomi, sociologi, psykologi, forvaltning, filosofi, jura) og de begrebslige udfordringer, faglige problemstillinger og praktiske dilemmaer dette repræsenterer.
  • Forstå og analysere de enkelte teksters budskab, begreber, analysemetoder og bidrag samt deres bidrag til pensum som helhed.
  • Forholde sig selvstændigt kritisk reflekterende, problemorienteret til HRM feltets grundbegreber i en given teoretisk og begrebslig relevant ramme
Eksamen
HR27
Eksam:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamination
Gruppesynopsis (3-5 studerende per gruppe). Synopsis længde minimum 5 sider – maksimum 8 standardsider per gruppe) med individuel mundtlig eksamination med intern censur. Bedømmelsen er baseret på den mundtlige præstation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
HRM-linjens første fag består af to dele. Den første del introducerer HRM som fagområde, såvel historisk som aktuelt, ligesom værdien af HRM og de konkrete HR praksissers organisering i virksomheden introduceres.
.
Fagets indhold
Fokus i fagets første del er på HR-områdets udvikling over tid og HR’s forskellige roller i den organisatoriske praksis samt rationalet for overhovedet atbeskæftige sig med HRM, herunder den økonomiske eksistensberettigelse, værdien af HRM, og relevansen af at kunne påvise en sådan.Faget giver herudover en introduktion til HR’s traditionelle operationer og kerneydelser, udtrykt ved medarbejderlivscyklussen, der organiserer form og engagementet af relationen mellem medarbejder-organisation; branding, tiltrækning, rekruttering, ansættelse, udvikling, fastholdelse samt afvikling. Faget diskuterer specifikt HR-disciplinerne employer branding, work force planning, rekruttering, udvælgelse,  karriere- og kompetenceudvikling, performance- og talentprocesser. Faget overordnede referenceramme er den højaktuelle diskussion af en strategisk kobling mellem ’HR og forretningen’ og betydningen af at forstå og organisere en værdiskabende HR-funktion og HR rådgivning på individ, organisations og samfundsniveau.
 
I fagets anden del zoomes ind på samspillet mellem menneske og organisation i den moderne arbejdskontekst i det øjeblik, at HR har til opgave at analysere, designe og levere udviklingsforløb og læreprocesser indenfor en relevant strategisk ramme. Et grundspørgsmål er, hvordan læring kan foregå, med hvilket formål og iboende problemstillinger, der påvirker og styrer både enkeltpersoners og organisationers vedvarende udvikling og konstante forbedring.Der arbejdes i dybden med udvalgte teoretiske perspektiver på læring og udvikling, deres metodiske implikation og praktiske udtryk. Faget rummer desuden et kritisk blik på HR som individualitets- og magtproblematik, som dekonstruerer og udfordrer en ureflekterede brug af menneskelige styringsmodeller/humanteknologi.
 

).

Undervisningsformer
Forberedelse: Undervisningen tager udgangspunkt i, at de studerende har læst materialet, hvis mængde er afpasset efter de gældende regler for tildeling af ETCS-credits for faget og at studiekredsene arbejder aktivt med de mini-cases og opgaver, som løbende integreres i faget. Gruppeøvelser, debat og dialog. Forelæsning. Gæsteforelæsere fra praksis involveres efter behov.
Foreløbig litteratur

Elektronisk kompendium med udvalgte forskningsbaserede artikler fra CBS’ tidsskriftsdatabaser tilgængeliggøres i fagets elektroniske workspace.
 

Sidst opdateret den 13-07-2012