English   Danish

2012/2013  KAN-HR56  Belønningsledelse

English Title
Belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Allan Hansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
 • Linn Gevoll - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 13-07-2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
 • Den studerende skal forstå og redegøre for teorierne og teoretiske begreber som ligger til grund for fagets analyser.
 • Den studerende skal være i stand til at relatere og diskutere teorierne og begreberne til hinanden.
 • Den studerende skal være i stand til at bruge teorierne og de teoretiske begreber til at analyse cases og praktiske situationer.
 • Den studerende skal på basis af analyserne være i stand til at komme med løsningsorienterede forslag til de problemstillinger, der diskuteres på faget.
Eksamen
Mundtlig eksamen med forberedelse
Eksamen:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Individuel mundtlig eksamen med forberedelse (20 min.) og med alle hjælpemidler.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende en grundig indsigt i problemstillinger omkring organisations- og job-design, samt design af incitamentssystem ud fra et organisationsøkonomisk perspektiv.
Tematikker
Fagets diskussioner af job og incitamenter relateret til HR opbygges i forhold til tre forskellige temaer. Hvor det første tema har til formål at præsentere og introducere de studerende for organisations- og job-design muligheder og udfordringer i en ledelsesmæssige sammenhæng, så er de to følgende dedikeret til specifikke problemstillinger, der er forbundet med at opbygge incitamentssystemer (evalueringsproblematikken og motivationsproblematikken).
• Design af organisation og jobs
• Præstationsevaluering
• Belønning/motivation

Undervisningsformer
Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem forelæsninger, øvelser, casediskussioner og gæsteindlæg.
Foreløbig litteratur

NB! litteraturen er vejledende

Tekstbog

 • Lazear, E.P. & Gibbs, M. 2009. Personnel economics in practice Danvers, John Wiley & Sons (second edition)

Artikler og kapiteluddrag

 • Bol, J.C. 2008. Subjectivity in Compensation Contracting. Journal of Accounting Literature, 27, 1-24
 • Friis, I., Hansen, A. & Vamosi, T. : Motivation i en LEAN virksomhed – grænser for tillid, Økonomistyring og Informatik, 23, 2, 2007
 • Hansen, A.: Præstationsmålingssystemer, designvalg og designkriterier – et transaktionsomkostningsperspektiv, Økonomistyring og Informatik, December, 2009.
 • Jensen, M.C. 2003. Paying people to lie: The truth about the budgeting proces. European Financial Management, 9, (3) 379-406 (*)
 • Kunz, A. H. & Pfaff, D. 2002, "Agency theory, performance evaluation, and the hypothetical construct of intrinsic motivation", Accounting, Organizations and Society, vol. 27, pp. 275-295. (*)
 • Miller, G.J. 2003. Managerial dilemmas Cambridge, Cambridge University Press. (**)
 • Prendergast, C. 2002. The tenuous trade-off between risk and incentives. The Journal of Political Economy, 110, (5) 1071-1102 (*)
 • Osterloh, M. & Frey, B. S. 2002, "Does pay for performance really motivate employees?," in Business Performance Measurement - Theory and practice, A. Neely, ed., Cambridge University Press, Cambridge (**)
 • Roberts, 2003: The modern firm, kapitel 4 (*)
Sidst opdateret den 13-07-2012