English   Danish

2012/2013  KAN-HRM_HR21  Praktik - Det projektorienterede forløb

English Title
Praktik - Det projektorienterede forløb

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Per Darmer - Institut for Organisation
Administrator Birte Pedersen
Fagområde/Category
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 09-07-2012
Læringsmål
Målbeskrivelse med det projektorienterede praktikforløb er, at den studerende i sin opgave mestrer:

at præcisere og afgrænse problemformuleringen samt sikre en klar sammenhæng mellem problemformulering, analyse og konklusion
at vise evne til at søge, udtrække og anvende central teoretisk litteratur om opgavetemaet, fundet via kvalificeret søgning i videnskabelige tidsskriftdatabaser
at begrunde og tage kritisk stilling til det anvendte teoretiske begrebsapparat
at anvende empirien og den empiriske problemstilling, således at den perspektiverer den anvendte teori
at kritisk diskutere/begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag
at vise en klart argumenteret sammenhæng mellem teori, metode, og behandling af den empiriske problemstilling
at strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret, veldisponeret og koncentreret form
at foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces i praktikperioden, som et selvstændigt og perspektiverende læringsafsnit sidst i rapporten.
Summary skal formuleres og vise evner til at formulere et akademisk baseret budskab til en ikke akademisk målgruppe
  • Præcisere og afgrænse problemformuleringen samt sikre en klar sammenhæng mellem pro-blemformulering, analyse og konklusion
  • Vise en tværfaglig tilgang til projektemnet
  • Kritisk diskuterer/begrunde rapportens metode i bred forstand, hvilket indbefatter overvejelser om praktisk datagenerering samt refleksioner over det videnskabsteoretiske grundlag
  • Begrunde og tage kritisk stilling til det anvendte teoretiske begrebsapparat
  • Udarbejde et projekt, der er konsistent, dvs. med en klart argumenteret sammenhæng mellem teori, metode, og behandling af den empiriske problemstilling
  • Anvende empirien og den empiriske problemstilling, således at den perspektiverer den an-vendte teori
  • Foretage en kritisk analyse af det skriftlige arbejde og egen arbejdsproces som et selvstændigt og perspektiverende læringsafsnit sidst i rapporten
  • Tilvejebringe en nuanceret beskrivelse af det empiriske grundlag, der gøres til genstand for analyse i rapporten.
Eksamen
Praktik - Det projektorienterede forløb
Praktik - Det projektorienterede forløb:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni og Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Rapporten udarbejdes individuelt og skal have et sideantal på min. 10 og max. 15 A4 sider. Prøven er ekstern, og rapporten bedømmes af vejlederen og en ekstern censor. Virksomheden har ikke nogen formel rolle i forbindelse med udarbejdelse, vejledning og bedømmelse af rapporten.

Såfremt den studerende var syg til den ordinære prøve afleveres en ny rapport til en afleve-ringsfrist, der fastsættes af linjeadministrationen. Såfremt den studerende ikke har bestået den ordinære prøve indleveres der enten en omarbejdet eller en ny rapport efter samråd med eksami-natoren ved den ordinære prøve.
Eksamination
Praktikrapporten bedømmes ved ekstern censur. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten gives der 1 lærerarbejdstime pr. studerende til vejledning. Vejledningen foregår som klyngevejledning. Rapporten er på min. 10 og max. 15 sider. I rapporten skal indgå 1 side summary som er målrettet mod en ikke akademisk målgruppe, så som medarbejdere, ledelsen, linjeledere, tillidsrepræsentanter mm.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
I 2. semester gennemføres en 10-ugers praktik, svarende til et halvt semester. I praktikperioden arbejder den studerende med konkrete, autentiske HRM-opgaver og er en integreret del af praktikstedets HRM-miljø. Denne praktiske virkelighed har den studerende derfor mulighed for at teste i forhold til den kompetence, som undervisningen på HRM-linjen har givet. Eftersom praktikstederne med rette kan forvente, at HRM-studerende især er fortrolige med de teoretiske sider af HRM-området, er det meget vigtigt, at de 3 skriftlige eksamener og den mundtlige eksamen er bestået inden praktikstart.

Praktikopholdet, der er fuldtidsarbejde i de ti uger, stiller store krav om effektivitet i arbejdet, evne til at blive en del af en arbejdspladskultur, praktisk-administrative færdigheder og sociale evner. Den studerende har selv ansvaret for at finde en praktikplads, men HRM-linjens administration formidler de praktikpladser som skaffes via HRM linjens netværk.

Fagets indhold
De nærmere retningslinjer for praktikken (herunder forventninger til praktikant og virksomhed) beskrives i et notat (en "psykologisk kontrakt"), der gives til parterne. Af den "psykologiske kontrakt" fremgår bl.a., at praktikken skal danne udgangspunkt for teoretisk refleksion i forhold til en konkret, oplevet organisatorisk virkelighed/praksis. Denne dokumenteres i den praktikrapport, som den studerende udarbejder på basis af praktikopholdet. I praktikprojektet analyseres en faglig problemstilling, som er relevant i forhold til praktikforløbet. Det indebærer, at der skal argumenteres for problemstillingens virksomhedsrelevans og forankring i den virkelighed, som den studerende har mødt på praktikstedet. Analysen foretages derefter med udgangspunkt i HRM-litteraturen og den deri fundne relevante teori. Praktikrapporten skal indeholde en læringsprocesbeskrivelse. Det vil sige en kortfattet beskrivelse af praktiktiden (praktiktjenesten og arbejdet med praktikprojektet) anskuet som en læreproces.

Undervisningsformer
Forløbet omfatter 10 uger, som den studerende tilbringer i en organisation. I perioden har den studerende en supervisor i virksomheden, der sammen med en linjeansvarlig underviser har det faglige og pædagogiske ansvar for forløbet. I tilknytning til det projektorienterede forløb ydes desuden vejledning i et omfang, der andrager 2 lærerarbejdstimer pr. studerende. Vejledningen foregår som klyngevejledning. Forløbet afsluttes med en rapport, der perspektiverer (teoretisk og empirisk) en problemstilling, som den studerende har stiftet bekendtskab med under opholdet i virksomheden.
Sidst opdateret den 09-07-2012