English   Danish

2012/2013  KAN-MLEEU_ES1  Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner

English Title
Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Katrine Ravn Jørgensen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 04-07-2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er, at de studerende skal opnå viden om væsentlige temaer og perioder i europæisk historie og kultur samt evne til at identificere sammenhænge og drage paralleller såvel mellem den politiske og den kulturelle historie som mellem tidligere perioder og nutiden.
Til eksamen skal den studerende kunne:

  • dokumentere viden om de vigtigste kulturelle og politiske strømninger på baggrund af de europæiske institutioners historie i væsentlige perioder
  • etablere og analysere relevante sammenhænge mellem institutionerne og de idémæssige og kulturelle strømninger
  • forklare relevante sammenhænge mellem institutionernes udvikling og den politiske og kulturelle historie
  • perspektivere disse sammenhænge i relation til vor tids institutioner
  • præsentere sit oplæg frit og sammenhængende.
Forudsætninger
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske studier. Litteraturliste kan fås ved henvendelse til den fagansvarlige.
Eksamen
Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner
Europas 20. århundrede – strømninger og institutioner :
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 30 minutter
Eksamination
Mundtlig individuel prøve. Spørgsmål trækkes dagen før eksamen.
Omfang/varighed
Der afsættes 30 minutter inkl. votering og feed-back.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen uddyber hovedlinjerne i den nyere europæiske politiske og økonomiske historie med særligt henblik på de politiske strømninger fra 18. til 20. århundrede, liberalisme, nationalisme, socialisme, etc. På baggrund heraf foretages mere dybtgående studier af de intellektuelle og kulturelle strømninger som har formet det moderne Europa. Hovedvægten lægges især på de politiske, pædagogiske, videnskabelige og religiøse institutioners rolle i formidlingen og fornyelsen af ideer inden for filosofi, politik, videnskab, etik og kunst. Under hele forløbet trænes der i metodiske aspekter af historie- og kulturstudier.

Undervisningsformer
Forelæsninger, holdundervisning og studenteroplæg
Foreløbig litteratur

Michael Herslund. Kompendium i Europas 20. århundrede.CBS 2011.

Timothy A. Byrnes and Peter J. Katzenstein. Religion in an Expanding Europe. Cambridge University Press 2006.

Jens Erik Kristensen et al. (red.). Ideer om et universitet. Aarhus Universitetsforlag 2007.

Der henvises endvidere til Semesterplanerne.

Sidst opdateret den 04-07-2012