English   Danish

2012/2013  KAN-MLEEU_ES3  Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.

English Title
Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Katrine Ravn Jørgensen - Department of International Business Communication
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 24-01-2013
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende skal opnå viden om forholdet mellem etniske og sproglige strukturer i Europa. De studerende skal endvidere styrke deres evne til problemidentifikation og beherskelse af komparative metoder.
Forudsætninger
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske Studier
Eksamen
Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.
Enhed og mangfoldighed – sprog og kulturer i Europa.:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamination
Mundtlig individuel prøve på basis af skriftlig individuel synopsis med selvvalgt emne.
Omfang/varighed
Den skriftlige synopsis skal have et omfang på 2-3 sider a 2275 typeenheder.
Til den mundtlige eksamen afsættes 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Målbeskrivelse
Den studerende skal i den skriftlige synopsis kunne
• dokumentere viden om de vigtigste fællestræk i de europæiske kulturer og sprog
• demonstrere kendskab til de europæiske sprogs slægtskabsforhold og historie
• analysere forholdet mellem sprog, kultur og nations- og statsdannelse
• identificere, klassificere og sammenligne relevante sammenhænge mellem kulturelle og sproglige forhold og situationer i for- og nutid
• demonstrere bred orientering i de etniske, nationale og kulturelle forhold af betydning for integration i Europa

Ved den mundtlige fremlæggelse skal den studerende derudover kunne
• perspektivere tidligere tiders forhold til nutiden
• sætte det valgte emne i forbindelse med andre lignende forhold
• præsentere sit oplæg frit og sammenhængende.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
* Hvis den studerende rettidigt har afleveret synopsen, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar p.gr.a. sygdom eller er udeblevet fra det mundtlige forsvar, kan den studerende indstille sig til syge-omprøve i samme, en forbedret eller en ny synopsis i samme eksamenstermin jf. eksamensplanen for syge-/omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen behandler Europa som en både etnisk og sprogligt sammensat størrelse. Den etniske kompleksitet anskues i lyset af den stigende tilvandring og de voksende integrationsproblemer for de enkelte europæiske samfund og for Europa som helhed. Undervisningen behandler en række temaer såsom migrationsprocesser, integrationspolitik og etnocentrisme. Europa som sprogligt sammensat størrelse belyses gennem de større sprogs historiske udvikling fra dialektgrupper til nationale standarder. Det enhedspræg som karakteriserer de vesteuropæiske sprog, belyses gennem påvirkningen fra de klassiske sprog græsk og latin. Herudover gennemgås temaer som minoritetssprog, sprog og nationalisme, og sprogpolitik.

 

Overordnede emner:

Grundlaget: de indoeuropæiske sprog og den indoeuropæiske kultur (1).

Udbredelsen af de indoeuropæiske kultursprog i Europa i oldtid og middelalder (2, 3).

Middelalderen: de romanske, de germanske, de slaviske og de keltiske sprog (3).

Dannelsen af de moderne sproglige standarder (4).

De vesteuropæiske sprogs fællestræk og typologiske forskelle (5).

Kulturkredsen som sprogligt fællesskab (6)

Sprog og nation (7, 8).

Den moderne situation (9, 10)

Undervisningsformer
Forelæsninger med holddiskussion og studenteroplæg
Foreløbig litteratur

Michael Herslund. Kompendium i Europas sproglige enhed og mangfoldighed, CBS 2011.

Artikler udleveres.

Thomas Pedersen. When Culture becomes Politics. European Identity in Perspective. Aarhus University Press 2008.

Der henvises endvidere til semesterplanerne på studiets hjemmeside.

Sidst opdateret den 24-01-2013