English   Danish

2012/2013  KAN-MLEIM_IKM2  Forbrugerkultur og -kommunikation

English Title
Forbrugerkultur og -kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29-06-2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at give de studerende forståelse af og viden til at analysere forbrugeradfærd, forbrugerkultur og kommunikation. Undervisningen skal skabe overblik over hovedtræk af forbrugeradfærdsteoriens udvikling og dens centrale perspektiver og rødder i andre samfundsvidenskabelige discipliner, herunder psykologi, økonomi, sociologi og antropologi. Undervisningen skal sætte de studerende i stand til at analysere forbrugere og forbrug ud fra et individuelt, socialt såvel som et interkulturelt fokus.

De studerende skal opnå indsigt i sammenhængene imellem forbrug og marked i et interkulturelt perspektiv, herunder hvordan forbrugere påvirker og påvirkes af marketingstrategier, samt hvilke etiske og politiske diskurser, der omgiver reguleringen af forbrug og markeder.

Kurset præsenterer endvidere de empiriske metoder, der benyttes indenfor forbrugeranalyse og forbrugeradfærdsforskning med henblik på at udvikle den studerendes evne til gennemføre og vurdere kvaliteten af forbrugerundersøgelser.
Eksamen
Forbrugerkultur og -kommunikation
Forbrugerkultur og -kommunikation:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Prøveform
Skriftlig individuel hjemmeopgave
Omfang/varighed
Den skriftlige opgavebesvarelse skal have et omfang på maks. 10 sider a 2275 typeenheder.
Opgaven udarbejdes i løbet af semestret og afleveres jf. eksamensplanen.
Opgaven kan skrives på dansk eller på engelsk.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• formulere en relevant problemstilling ud fra eget valg inden for kursets indholdsmæssige rammer
• begrunde hvilke af kursets teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling
• vise evne til at analysere forbrugsprocesser og forbrugerkultur og koble dem til branding- eller markedskommunikationsstrategiske overvejelser.
Syge-/omprøve
• Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Eksaminanden kan vælge af aflevere den samme, en forbedret eller en ny opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Med udgangspunkt i de forskellige tilgange indenfor forbrugeradfærdsteorien vil undervisningen:
- gøre rede for hvordan perception, motivation, værdier, selvopfattelse, hukommelse og gruppe indflydelse påvirker individuelle forbrugsvalg.
- udforske forbrugets symbolske betydning i sociale grupper, herunder dets rolle i identitetsdannelses- og kommunikationsprocesser.
- analysere hvordan kulturelle forskelle og forandringsprocesser reflekteres i forbrugsmønstre.

Forbrugerundersøgelsesmetoder, der knytter sig til forskellige teoretiske tilgange i kurset, vil blive introduceret og gennemgået. Det drejer sig om bl.a. dybde interviews, fokusgrupper, spørgeskemaundersøgelser, etnografiske forbrugerundersøgelsesdesign.

Undervisningsformer
Forelæsninger, metodeworkshops
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Forberedelse til forelæsninger 50 timer
Workshops 14 timer
Forberedelse til workshops 42 timer
Skriftlig hjemmeopgave 99 timer
Foreløbig litteratur

Solomon, M. R., Bamossy, G., Askegaard, S., & Hogg, M. K. (2010). Consumer behaviour a European perspective Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Usunier, J. C., & Lee, J. A. (2009). Marketing across cultures. Harlow: Prentice Hall.

Elliott, R., & Jankel-Elliott, N. (2003). Using ethnography in strategic consumer research. Qualitative Market Research: An International Journal, 6(4), 215-233.

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.

Sidst opdateret den 29-06-2012