English   Danish

2012/2013  KAN-MLEIM_IKM3  Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse

English Title
Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29-06-2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at sætte de studerende i stand til at analysere kulturforskelles betydning for ledelses- og organisationsadfærd, internt i organisationer og mellem organisationer ud fra interkulturelle og kommunikative synsvinkler. De studerende skal opnå indsigt i samspillet mellem kulturforskelle på samfundsniveau og organisationsniveau og deres betydning for kommunikation og ledelsesadfærd, herunder deres rolle for virksomhedssamarbejde og –sammen¬slutninger. Det er endvidere målsætningen, at de studerende sættes i stand til at redegøre for de teoretiske perspektiver, som ligger til grund for de metoder, teorier og analyser som anvendes i kurset.
Eksamen
Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse
Interkulturel organisationsadfærd, forretningsadfærd og ledelse:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter

Synopsis er en nødvendig forudsætning for at deltage i den mundtlige eksamination; hvis den studerende afleverer en blank synopsis bedømmes eksamen som 'ikke bestået'.

Eksamination
Prøveform
Mundtlig individuel pensumeksamen på baggrund af en skriftlig mini-synopsis. Den mundtlige eksamen forudsætter at den studerende har afleveret en synopsis. Indholdet af den skriftlige mini-synopsis indgår ikke i bedømmelsen.

Omfang/varighed
Den individuelle, skriftlige synopsis skal omfatte maks. 2 sider a 2275 typeenheder. Aflevering jf. eksamensplanen.
Til den mundtlige eksamination afsættes 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Målbeskrivelse
I synopsen skal den studerende kunne
• formulere en virksomhedsrelevant problemstilling ud fra eget valg og inden for kursets indholdsmæssige rammer
• vise hvilke af kursets teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling
• skitsere en mulig problemløsning ved hjælp af de valgte synsvinkler, metoder og teorier.

Ved den mundtlige prøve skal den studerende kunne
• redegøre for synopsens problemstilling
• redegøre for de teorier og modeller fra pensum som er relevante for ananlysen af synopsens problemstilling
• dokumentere indsigt i kursets øvrige pensum.

Syge-/omprøve
• Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Eksaminanden kan vælge at gå til syge-/omprøve i samme, en forbedret eller en ny synopsis.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen inddrager komparativ sociologisk litteratur der relateres til ledelses- og organisationsforhold i kulturelt forskellige områder af verden. Der inddrages cases og teoretisk litteratur om interkulturel ledelse og virksomhedssamarbejde.

Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 80 timer
Udarbejdelse af synopsis 30 timer
Eksamensforberedelse 83 timer
Foreløbig litteratur

 

Ronald Inglehart(1997): Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press.

John Kuada (1994). Managerial Behaviour in Ghana and Kenya: a cultural perspective African Management. Ålborg: Ålborg University Press.

Joyce Osland et al.(1999). Organizational Implications of Latin American Culture. Journal of Management Inquiry 8(2)

Nina Jacob (2003). Intercultural Management. Kogan Page ed.

Debra Meyerson & Joanne Martin (1987). Cultural change: An integration of three different views. Journal of Management Studies 24(6)

Susan C. Schneider & Jean-Louis Barsoux (2003). Managing Across Cultures,(few chapters). London: Pearson

Sidst opdateret den 29-06-2012