English   Danish

2012/2013  KAN-MLEIM_IKM4  Projekt i interkulturel marketing

English Title
Projekt i interkulturel marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Simon Ulrik Kragh - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 03-09-2012
Læringsmål
Projektets formål er at træne de studerende i at opstille og besvare problemstillinger inden for profilens fagområde. Metodisk lægges der vægt på at videreudvikle de studerendes evne til at konstruere problemformuleringer som kan styre arbejdsprocessen, og til reflekteret at anvende profilens teorier og metoder.
Eksamen
Projekt i interkulturel marketing
Projekt i interkulturel marketing:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamination
Prøveform
Projektopgaven skrives i grupper på 3-4 studerende, afleveres jf. eksamensplanen og forsvares individuelt ved en mundtlig prøve.

Omfang/varighed
Det skriftlige projekt skal omfatte maks. 10 sider a 2275 typeenheder pr. studerende. Til den individuelle mundtlige eksamination afsættes 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Målbeskrivelse
I opgaven skal den studerende kunne
• formulere en virksomhedsrelevant problemstilling efter eget valg og inden for kursets indholdsmæssige rammer
• anvende de af profilens teorier og metoder, som er relevante for besvarelsen af den valgte problemstilling.

Ved den mundtlige prøve skal den studerende kunne redegøre for og forsvare opgavens indhold som beskrevet ovenfor.

Syge-/omprøve
• Syge/omprøve afvikles som den ordinære prøve på basis af samme - eventuelt forbedrede – eller en ny projektopgave.
• Hvis den studerende rettidigt har afleveret projektopgaven, men ikke deltager i det mundtlige forsvar kan vedkommende indstille sig til reeksamen i samme opgave i samme eksamenstermin. Opgaven skal genafleveres, jf. eksamensplanen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I forbindelse med projektskrivningen afholdes en introduktionsforelæsning og en række workshopper. Den øvrige undervisning finder sted som vejledning.

Undervisningsformer
I forbindelse med projektskrivningen afholdes en introduktionsforelæsning og en række workshopper. Den øvrige undervisning finder sted som vejledning
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 4 timer
Forberedelse til forelæsninger 5 timer
Projektskrivning incl. vejledning 195 timer
Fremlæggelse incl. vejledning 25 timer
Foreløbig litteratur

Ib Andersen (2008). Den skinbarlige virkelighed. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Sidst opdateret den 03-09-2012