English   Danish

2012/2013  KAN-MLETOT_TT3  Juridisk sprog

English Title
Juridisk sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 12,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Dorrit Faber - Department of International Business Communication
  • Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 05-07-2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at de studerende skal tilegne sig kompetence til at
oversætte juridiske tekster af høj kompleksitet til og fra dansk. Med henblik herpå skal de tilegne sig kontrastiv viden om juridiske forhold, juridiske teksttyper og juridisk sprogbrug i Danmark og i udvalgte engelsktalende sprogområder, og de skal kunne anvende og forholde sig kritisk til centrale teorier inden for oversættelse og terminologi samt kunne foretage sprogrevision og informationssøgning.
Eksamen
Juridisk sprog
Juridisk sprog:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 24 timer

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af en oversættelses kvalitet er kommunikationens vellykkethed der defineres således:
Kommunikationen anses for at være lykkedes maksimalt, når en modtager med målsproget som modersmål og uden kendskab til kildesproget uden videre kan forstå målsprogstekstens budskab med så mange detaljer som det er muligt at få med i en oversættelsessituation, og når sproget flyder som i en tekst forfattet på hans eget sprog.
Den studerende skal inden for de behandlede områder kunne
• gengive et fagspecifikt indhold af høj kompleksitet på målsproget så præcist som den konkrete oversættelsessituation tillader
• anvende et stort, varieret og nuanceret ordforråd, herunder den korrekte fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig såvel på engelsk som på dansk i overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion, fx i forbindelse med forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem.

Til det mundtlige forsvar skal den studerende desuden kunne
• redegøre for de saglige forhold der omhandles i teksten og placere teksten i en større faglig sammenhæng
• identificere oversættelsesproblemer begrundet i sprogenes forskellighed og i forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem
• vurdere centrale teorier og forskellige strategier til løsning af sådanne oversættelsesproblemer og argumentere for sit valg af strategi
• redegøre for sin informationssøgningsproces og argumentere for sine valg i den konkrete situation
• kommunikere flydende og ubesværet på eksaminationssproget med en høj grad af sproglig korrekthed
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen og indgå i en dialog.

Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave med mundtligt forsvar. Den skriftlige del af opgaven består i en oversættelse til og/eller fra dansk af en juridisk tekst.

Omfang/varighed
Den udleverede tekst har et omfang af maks. 2 sider. Der gives 24 timer til udarbejdelse af den skriftlige oversættelse, hvorefter opgaven afleveres jf. eksamensplanen.
Til det mundtlige forsvar afsættes 20 minutter inkl. votering og feed-back.

Det mundtlige forsvar afholdes som udgangspunkt på engelsk.
Bedømmelse Der gives 1 karakter som en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom kan den studerende indstille sig til sygeprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den rettidigt afleverede hjemmeopgave. Opgaven skal genindleveres jf. eksamensplanen for syge-/omprøver.
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men udebliver fra det mundtlige forsvar, gives karakteren -3, og den studerende kan indstille sig til omprøve i en NY opgave i samme eksamenstermin, jf. eksamensplanen for syge-omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen arbejdes der med centrale retsområder, der er relevante for bl.a. en translatørs virksomhed. Hovedvægten i undervisningen lægges på forståelse af juridiske forhold og komplekse juridiske tekster, oversættelsesteori og skriftlig oversættelse til og fra dansk. Den studerende trænes endvidere i at foretage sprogrevision og informationssøgning samt i at anvende terminologiske metoder.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, workshops, fremlæggelser ved studerende
Arbejdsbelastning
Undervisning (præsenstid) 20 timer
Forberedelse 98 timer
Oversættelser 28 timer
Eksamen (forberedelse, skriftlig prøve, mundtlig prøve) 79 timer
Foreløbig litteratur

Dorrit Faber: Kompendium - Juridisk sprog og oversættelse, CLM (T&T) 2. semester, 2012.

Law Made Simple, Barker, D.L.A. Elsevier, 12 ed.

Sidst opdateret den 05-07-2012