English   Danish

2012/2013  KAN-MLETOT_TT4  Tolkning

English Title
Tolkning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Forår, Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Skou Gersel - Department of International Business Communication
  • Bettina Buchholtz - Department of International Business Communication
  • Lill Ingstad - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 05-07-2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at styrke de studerendes evne til at producere en hurtig og meningsmæssigt dækkende tolkning til og fra dansk af dialoger inden for rets- og polititolkning samt dialoger omhandlende et aktuelt emne af politisk, økonomisk, forretningsmæssig eller samfundsmæssig art og til at gengive prima vista kortere tekster af relevans for dialogen.
Eksamen
Tolkning
Tolkning:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 45 minutter

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af præstationens kvalitet er tolkningens og prima vista-gengivelsens vellykkethed.

Tolkningen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner samt samtalepartnernes holdning til emnet på en sådan måde at kommunikationen mellem parterne sikres og alle væsentlige elementer i forlægget medtages
• tale højt og tydeligt og demonstrere engagement, indlevelse og situationsfornemmelse
• fremføre sin tolkning hurtigt og flydende således at samtalen mellem parterne foregår glidende og uden væsentlige afbrydelser
• sikre at gengivelsen af forlægget ikke tidsmæssigt afviger fra dette
• demonstrere situationsadækvat tolkeadfærd
• opfylde udgangssprogets og målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Prima vista-gengivelsen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner på en sådan måde at modtageren på målsproget uden væsentlige problemer kan forstå udgangstekstens budskab
• fremføre sin prima vista-gengivelse hurtigt og flydende i almindeligt tale-tempo
• opfylde målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Eksamination
Ved udgangen af 3. semester
Der gives 1 karakter som helhedsbedømmelse af tolkepræstationen og prima-vista gengivelsen.

Prøveform
Mundtlig individuel prøve der omfatter såvel en dialog som en prima vista-gengivelse som emnemæssigt er relevant for dialogen.

Omfang/varighed
Prøven varer 45 minutter inkl. votering og feed-back. Dialog og prima vista-gengivelse har et samlet omfang af ca. 7000 typeenheder. Omfanget af prima vista-gengivelsen er ca. 1000-1200 typeenheder. I dialogen indgår enkelte replikker på 500-800 typeenheder.
Det afgøres ved lodtrækning om dialog og tekst til prima vista-gengivelse vedrører et aktuelt emne, eller om der er tale om en dialog og tekst der ligger inden for rets- eller polititolkning.

På grund af eksamensforløbets karakter foretager institutionen lydoptagelse af eksaminationen. Den studerende kan til enhver tid få en kopi af denne optagelse udleveret, jf. de generelle eksamensbestemmelser.

Sprog Dansk og engelsk
Bedømmelse 1 karakter efter en helhedsvurdering af tolkepræstationen og prima vista-gengivelsen.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende indføres i centrale teorier inden for tolkning. De trænes i at formidle mundtlig kommunikation mellem to parter ved konsekutivt at overføre kommunikationsparternes mundtlige forlæg til og fra dansk og i at tilpasse deres verbale og nonverbale tolkeadfærd til den konkrete kommunikationssituation. Desuden trænes de studerende i prima vista-gengivelse af kortere tekster.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, rollespil, cases og øvelser i konsekutiv tolkning,
simultantolkning, og prima vista oversættelse
NB!Udover forberedelse arbejder vi i tolkning med ”efterberedelse”: de tolkeopgaver, der anvendes i undervisningen (som de studerende ikke kender på forhånd), stilles til rådighed på Learn mhp at de studerende gennemgår/tolker dem hjemme.
Arbejdsbelastning
Undervisning: 29 t. (2. sem.) 24 t. (3. sem.) 53 timer
Undervisningsforberedelse og -opfølgning 130 timer
Selvstudieopgaver: Videotolkeopgaver stilles til rådighed i MultiMedieLab. Opgaverne kan løses på CBS eller downloades og løses hjemme. 60 timer
Eksamen: (eksamensforberedelse, mundtlig prøve) 57 timer
I alt, timer 300 timer
Foreløbig litteratur
Ved  kursusstart  læses: Tolkning, Hvor og Hvordan? Inge Baaring, Samfundslitteratur, 3. udgave (E-bog)
Anbefalet læsning i løbet af kurset: Generel introduktion til tolkning og tolkeforskning:
Pöchhacker , Frantz: Introducing Interpreting Studies. Routledge 2004, Reprinted 2006. Bogen har udførlige litteraturhenvisninger efter hvert kapitel og en omfattende bibliografi samt en lang række Internet Links (pp. 234-236) til bibliografier, tidsskrifter, internationale og nationale organisationer mm.
Håndbog om tolkeforskning:
Pöchhacker, F. & Schlesinger, M. (Eds) The Interpreting Studies Reader. Routledge 2002.
Der henvises i øvrigt til litteratur i semesterplanen på LEARN


Sidst opdateret den 05-07-2012