English   Danish

2012/2013  KAN-MLE_S2EN  Ord og tekst i kontekst (KUN Engelsk)

English Title
Ord og tekst i kontekst (KUN Engelsk)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Per Anker Jensen - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 03-09-2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende skal tilegne sig teoretisk viden om sprog og tekst og anvende denne viden dels analytisk og metateoretisk, dels praktisk og anvendelsesorienteret. De studerende skal således blive i stand til at kommentere, analysere og kritisk tage stilling til egne og andres sproglige produkter på fremmedsproget. Endvidere skal de erhverve færdighed i at anvende deres viden om sproglige strukturer og disses funktion i givne kontekster til selv at producere korrekte og adækvate tekster på fremmedsproget.
Eksamen
Ord og tekst i kontekst; Engelsk
Ord og tekst i kontekst; Engelsk:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 48 timer
I undervisningsforløbet udarbejder de studerende et antal obligatoriske skriftlige opgaver på fremmedsproget på maks. 8 sider a 2275 typeenheder i alt. Det er en forudsætning for at indstille sig til den afsluttende prøve at underviseren har godkendt de obligatoriske opgaver.
I forbindelse med de obligatoriske opgaver skal de studerende trænes i at anvende korrekte strukturer og vendinger i produktion af tekster på fremmedsproget med inddragelse af de relevante pragmatiske og kommunikative overvejelser.
Eksamination
Skriftlig individuel hjemmeopgave på engelsk i sprogproduktion samt sprog- og tekstanalyse med udgangspunkt i en stillet opgave.

Omfang/varighed
Opgaven udleveres 48 timer før aflevering. Opgavebesvarelsen skal have et omfang af maks. 4 sider a 2275 typeenheder, fordelt på 1 side til produktet og 3 sider til analysen.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• identificere, analysere og redegøre for de sproglige og tekstuelle faktorer der betinger en kommunikativt vellykket tekst, og som er karakteristiske for de givne genrer og teksttyper på fremmedsproget
• anvende korrekte strukturer og vendinger i produktion af tekster på frem-medsproget med inddragelse af de relevante pragmatiske og kom-munikative overvejelser.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Med udgangspunkt i autentiske tekster der repræsenterer forskellige genrer og teksttyper, arbejder de studerende med udvalgte emner inden for sprog- og tekstteori som kan gå fra mikroniveau over tekstniveau til makroniveau. Der kan lægges vægt på relevansen af sammenhængen mellem de forskellige niveauer, ligesom fokus, hvor det er relevant, kan lægges på kontrastive aspekter.

Mulige emner kan være
  • leksikalisering og ordforråd i tekster
  • præsentation, ordning og vægtning af informationer inden for sætningsgrænsen
  • sammenkædning af informationer ud over sætningsgrænsen
  • reference
  • modalitet
  • sproghandlinger, direkte og indirekte
  • polyfoni markører
  • præsuppositioner, implikaturer, etc.
Undervisningsformer
Forelæsninger m.v.
Yderligere oplysninger
Se litteratur på fagets side på LEARN
Sidst opdateret den 03-09-2012