English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_57  Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

English Title
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 09.50-11.30, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Secretary: Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-09-2012
Læringsmål
Efter endt kursus vil deltagerne have en generel og detailbaseret viden om hvordan sproget som sådan og forskellige enkeltsprog forholder sig til perception, kognition, pragmatik og semiotik, have udviklet en evne til at analysere hvordan kommunikationen foregår i forskellige sprogkulturelle områder og være i stand til at beskrive på en præcis måde hvorfor interkulturel kommunikation ofte støder ind i forhindringer. Derudover vil deltagerne have et veludviklet begrebsapparat der gør dem i stand til at tackle kommunikationsproblemer på en ny måde.

Målbeskrivelse: Deltagerne skal kunne redegøre for forskellige forskeres syn på forholdet mellem sprog, kultur og hjerne og kunne beskrive de data/argumenter der støtter deres syn; redegøre for de forskellige valg inden for områderne perception, kognition, pragmatik og semiotik som sprogbrugere bestandigt stilles overfor og konsekvenserne af de valg der så træffes; analysere og perspektivere sproglige data fra forskellige sprogkulturelle områder der er gennemgået i undervisningen; samt kort og klart fremlægge de sammenhænge der eksisterer eller kan eksistere mellem sprog, kognition og mentalitet og hvilken betydning denne form for sammenhæng har på interkulturel kommunikation.
Forudsætninger
BA eller tilsvarende med interesse for sprog, men der kræves ikke særligt kendskab til bestemte sprog udover dansk og engelsk
Eksamen
Mundtlig eksamen
Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 20 minutter
Eksamination
Mundtlig eksamen, internt bedømt ved hjælp af 7-skalaen, alle hjælpemidler tilladt. Der gives 20 minutters forberedelse og eksaminationen varer 20 min inkl. censur. Omprøve som den ordinære prøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der indledes med en gennemgang af nyere eksperimentelle undersøgelser der viser hvordan folk fra forskellige kulturer, fx vestlige og østlige kulturer, tænker, opfatter og kategoriserer på helt forskellig måde. Normalt forklarer man disse forskelle ud fra forskelle i de vestlige og østlige samfunds indretning, men vi vil gå videre og forsøge at vise at det er nøjagtigt de samme forskelle der ses i de pågældendes modersmål, fx i amerikansk-engelsk og i kinesisk. For at teste dette vil vi se på hvordan forskellige sprog benævner genstande, hvordan de beskriver situationer, hvordan de beskriver forskellige billeder og derpå præsenterer dem for modtageren, hvordan forskellige sprogbrugere fortæller én og samme historie, hvordan de kommunikerer om nøjagtigt det samme emne og hvordan de forholder sig til høflighed, face m.v. I takt med introduktionen til de enkelte områder (perception, kognition, kommunikation, semantik, pragmatik og semiotik) vil deltagerne opdage at der er en række systematiske sammenhænge. Disse forklares med at sprog deler sig i tre kommunikative supertyper: nogle sprog (fx kinesisk, russisk og hindi) taler om virkeligheden gennem den situation afsender og modtager er fælles om, andre (fx tyrkisk, japansk og spansk) om virkeligheden gennem afsenders oplevelse af den og helt andre (fx dansk, engelsk og svensk) taler om virkeligheden gennem modtagers oplevelse af den. Kurset vil bibringe jer en evne til at se mangfoldigheden inden for det kulturmentale univers, men samtidig også give jer et begrebsapparat der gør jer i stand til at forstå, beskrive og forklare at der er et systematisk valg mellem tre betragtningsmåder der hver især har stor indvirkning på hvordan vi mennesker helt bogstaveligt ser på verdenen, tænker om den og gebærder os i den. Og alt dette ser ud til at være forankret i modersmålet og bliver videregivet til os via det.

Lærerstyret gennemgang med aktiv inddragelse af de studerende.

Undervisningsformer
Forelæsninger mv.
Foreløbig litteratur

Durst-Andersen, Per. 2011: Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation. København: Reitzels Forlag.

Sidst opdateret den 14-09-2012