English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_61  Europa i efterkrigstiden

English Title
Europa i efterkrigstiden

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Onsdag 15.20-17.00, uge 36-37,39-41,43-44,46-48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Min. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Joachim Lund - Department for Business and Politics
Secretary Maja Dueholm - md.ikl@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 18-02-2013
Læringsmål
Den studerende trænes i løbet af kurset i forpligtende, team-relaterede arbejdsformer. Der lægges særlig vægt på koncentreret, selvstændig arbejdsindsats.

Målbeskrivelse: For at opnå karakteren 12 skal den studerende ved kursets afslutning kunne 1) demonstrere omfattende forståelse af de overordnede udviklingslinjer i Europas historie siden 1945, 2) udvise overbevisende evne til at kombinere aspekter af denne udvikling og 3) dokumentere omfattende viden om et givent europæisk lands særegne udvikling siden 1945 med evne til at problematisere og diskutere denne udvikling i relation til det øvrige Europa (dette demonstreres i den skriftlige opgave).
Forudsætninger
Det er en forudsætning, at den studerende har fuldført BA-studiet i International Virksomhedskommunikation ved CBS eller BA-studiet i Historie, Statskundskab el.lign. eller et sprogfag ved et af landets øvrige universiteter.
Eksamen
Europa i efterkrigstiden
Europa i efterkrigstiden:
Prøveform Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ingen censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Skriftlig eksamen i form af hjemmeopgave (evt. som gruppeopgave), på op til maks. 10 ns. a 2275 t.e. pr. studerende, dog maks. 30 ns. i tilfælde af gruppeopgaver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold: De europæiske nationalstater har siden 1945 gennemgået stærkt divergerende udviklingsprocesser, som samtidig på flere måder er forløbet efter parallelle linjer. Den kolde Krig og blokopdelingen udgjorde den væsentligste skillelinje i Europa og præger stadig den europæiske udvikling på afgørende vis, men også andre historiske erfaringer gør sig gældende og sætter deres præg, ikke mindst virkningerne af den første og anden verdenskrig, Holocaust og mellemkrigstidens initiativer i retning af europæisk enhed. Kurset henvender sig til overbygningsstuderende, der ønsker at øge og udbrede deres kendskab til hele Europas historie siden den anden verdenskrig generelt og derudover specialisere sig i forholdene i et enkelt europæisk land eller region. Kurset tilbyder således en gennemgang af de europæiske nationalstaters politiske, socioøkonomiske og kulturelle udvikling på komparativt niveau (og ikke begrænset til EF/EU-medlemsstaterne, som indtil 1990’erne udgjorde et fåtal af Europas lande). Der vil blive rige muligheder for at gå i dybden med enkelte stater eller regioner.

Undervisningsformer
Forløb: Kurset afvikles som en gennemgang af de vigtigste politisk-økonomiske temaer i Europes historie efter 1945, baseret på læsningen af Tony Judt.
Pædagogik: Kurset bygges op i en kombination af forelæsninger, gruppearbejde og individuel vejledning.
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945. Penguin 2005

Sidst opdateret den 18-02-2013