English   Danish

2012/2013  KAN-MLM_73  Ledelses- og medarbejderkommunikation

English Title
Management and Empoyee Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Ændringer i skema kan forekomme
Mandag 10.45-12.35, uge 36-41, 43-46
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
  • Anne Marie Bülow - Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier
Underviser: Leif Pjetursson
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 27-09-2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, både for top- og mellemledere, samt hvilke konsekvenser denne kommunikation har for medarbejdere.De studerende får stor indsigt i, hvordan moderne ledelse og ledelseskommunikation udfolder sig i de mange ofte meget forskelligartede kontekster, som virksomhederne udgør (branche, størrelse, internationalsering mv.)Sideløbende indføres de studerende i en lang række nye ledelses- og kommunkationsteorier, som der de sidste 20 år er blevet taget i anvendelse i mange organisationer, teorier som ofte også konsulenter trækker på, når de bistår virksomhederne og samtidig teorier som i stadig højere grad indgår i det enorme antal ledelsesuddannelser, som i dag udbydes på master og diplomplan i Danmark. De studerende erhverver herved både akademiske evner til at analyse ledelse og kommunikation, samt opnår kompetence i, hvordan man som konsulent kan medvirke til at løse de kommunikative problemstillinger, som virksomhederne selv oplever, at de har.
  • De studerende skal kunne identificere en relevant problemstilling i en case,virksomhed, demonstrere viden om, indsigt i og kompetence til at analysere forskellige kommunikationstyper i virksomheder
  • vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den problemstilling som indgår i eksamenscasen
  • indsamle og kritisk vurdere relevante og centrale kilder til behandling af den valgte probelmstilling i eksamenscasen
  • præsentere problemstillingen, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger
Noget kendskab til organisation.
Eksamen
Ledelses- og medarbejderkommunikation
Ledelses- og medarbejderkommunikation:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 20 minutter
Eksamination
Fri skriftlig case med individuelt mundtligt forsvar
Casematerialet indsamles i løbet af semestret. Opgaven skrives normalt i grupper a 4 studerende og afleveres i begyndelsen af januar, jf. eksamensplanen.
Omfang/varighed
Opgavebesvarelsen skal have et omfang af maks. 5 sider a 2275 typeenheder pr. studerende. Til det mundtlige forsvar afsættes 20 minutter pr. studerende, inkl. votering og feed-back.

Syge-/omprøve
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom, kan den studerende indstille sig til syge-/omprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den rettidigt afleverede hjemmeopgave. En kopi af (gruppe)opgaven skal genindleveres (der må ikke rettes i opgaven) til den frist der fremgår af eksamensplanen for syge-/omprøver
• Studerende der pga sygdom ikke har afleveret hjemmeopgaven, og studerende der ikke har bestået den prøven i sin helhed (den skriftlige og den mundtlige del skal vurderes samlet)- omgængere - kan indstille sig til en syge-/omprøve, der afvikles som en 4 timers skriftlig stedprøve med alle hjælpemidler på CBS’s PC.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På kurset introduceres de studerende for fire videnskabsteoretiske hovedparadigmer som har stor indflydelse på moderne ledelseskommunikation og som temmelig nøje også afspejler den samfundsmæssige udvikling gennem godt 100 år: Den klassiske ledelsestradition (1900-1950'erne) , den moderne (1960erne og 1970'erne), den symbolsk fortolkende (1980'erne) og den post moderne fra 1990, herunder nyere systemisk teori, socialkonstruktionisme, dekonstruktion og narrativ teori.
De studerende arbejder med en række centrale emner inden for ledelses- og medarbejderkommunikation: udvikling af den moderne organisation - og behovet for nye kommunikative kompetencer, udvikling af ledelsesbegrebet og lederroller, den moderne systemiske, anerkendende procesleder, strategisk ledelseskommunikation - herunder kultur- og værdikommunikaton, dialogisk ledelse - herunder samtaletyper og teamkommunikation, kommunikation af forandringer og intern krisekommunikation.

Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, mellem top- og mellemledere og med medarbejderne.

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer der er sket strukturelt, økonomisk, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder. I tilknytning hertil opnås kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige effekter på leder-medarbejderrelationen, som hele udviklingen har medført.

De studerende skal udvikle evne til at identificere og analysere centrale ledelsesmæssige og kommunikative problemstillinger, som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i.

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg, plenumdialoger, gruppearbejde, elevoplæg og øvelser. Desuden kobles der efter efterårsferien field work til kurset med den hensigt at de studerende i grupper a 3-4 finder en virksomhed og identificerer en relevant ledelses-medarbejder problemstilling, som de efterfølgende skriver eksamensopgave i.
Foreløbig litteratur

Vejledende foreløbig litteraturliste:

George Cheney et al: Organizational Communication. Waveland 2004

Carsten Hornstrup et al.: Systemisk ledelse, Dansk Psykologisk Forlag, 2005

Leif Pjetursson, Når ledelse er kommunikation, Lindhardt og Ringhof Business 2011

Desuden anvendes et kompendium med diverse tekster om ledelses- og medarbejderkommunikation i et klassisk og systemteoretisk/konstruktivistisk lys.

Sidst opdateret den 27-09-2012