English   Danish

2012/2013  KAN-PK42  Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation /Refleksiv intervention og Kom/ Politik Stat og Kom./Magt og Kom

English Title
Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation /Refleksiv intervention og Kom/ Politik Stat og Kom./Magt og Kom

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Projekt i Refleksiv ledelse og strategisk kommunikation
  Erik Caparros Højbjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Politik, stat og kommunikation
  Holger Højlund - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Magt og Kommunikation
  Kaspar Villadsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Refleksiv internvention og kommunikation
  Niels Thyge Thygesen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
 • International Politics/International Politics
 • Kommunikation/Communication
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 17-07-2012
Læringsmål
Politik, stat & Kommunikation
Efter at have fukgt faget forventes den studerende at være i stand til :
1. redegøre for det politiske systems og den politiske kommunikations egenlogik, herunder tilblivelsen af det modernes politiske kategorier
2. redegøre for den tiltagende kompleksitet i og de styringsmæssige udfordringer for det politiske system sådan som det udmønter sig i særlige beskrivelser af statens form og enhed
3. anvende fagets teorier til at diskutere strategiske muligheder i forskellige selvbeskrivelser af staten som retsstat, netværksstat, supervisionsstat, sikkerhedsstat eller konkurrencestat mv.

Refleksiv Intervention og Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
1. At demonstrere forståelse for hvad det vil sige at anlægge et begrebsligt perspektiv på interventionherunder kunne skelne mellem intervention på 1., 2. og 3. orden.

2.At demonstrere omsættelighed igennem at kunne identificere et komplekst problem, hvilket indbefatter dels en evne til at identificere modsætninger og paradokser, og dels en evne til at formulere konkrete interventionsforslag på enten et 1., 2. eller 3 ordens niveau. De konkrete interventionsforslag udgør enten en analyse af de interventionsformer, som dannes i praksis i empirien eller tager form af de studerendes egne forslag.

3. At demonstrere refleksivitet: Dette indbefatter evnen til at kunne anskue intervention i lyset af analysestrategisk valg og fravalg, dvs. at valget af ordensniveau samt konditioneringen af begreber er med til at konstituere, hvad der udpeges som problem, og hvad der fremsættes som løsning. Dette indbefatter også (og især) vurderingen af, hvilke interventions(u)muligheder henholdsvis 1., 2. og 3. orden afsætter.

Magt & Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:


 • anvende fagets særlige relationelle magt-forståelse i en konkret problemstyret analyse
 • beskrive og diskutere udvalgte magt-begreber i forhold til hinanden
 • udvælge et enkelt magt-begreb og diskutere dets analytiske konsekvenser i forhold til en empirisk praksis.
 • reflektere over konsekvenser i forhold til kommunikation og diskutere dette i forhold til analytisk kraft.
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af projektrapport
Eksamen:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation:
Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og bearbejdning af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra samt opfyldelse af læringsmålene for liniefagene på andet semester analysere anden ordens strategi i en konkret organisering, dvs analysere en strategisk organisatorisk praksis der er rettet mod at fastlægge betingelser for selvsamme organisatoriske praksis.
Den studerende skal desuden:
 
1 .selvstændigt kunne opstille problemformulering og -afgrænsning
2.gennemføre systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
3.udvælge, sammensætte og anvende teoretisk centrale begreber samt reflektere over disse begreber og deres analytiske/handlingsmæssige potentiale.
4. redegøre for og udvikle sammenhængende teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og -analyse.
5. vurdere og reflektere over udsigelseskraften i den selvstændige analyse, herunder udviklingen og præsentationen af den benyttede analysestrategi samt konditioneringen og anvendelsen af indsamlet datamateriale.
6. formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.

Eksamination
Prøven har form af en individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten udarbejdes i grupper på op til 5 studerende eller individuelt (1 studerende = max 25 normalsider + max. 5 normalsider pr. gruppemedlem herudover). Bedømmelsen er en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen medvirker gruppens vejleder og en ekstern censor.

Gennem projektrapporten og det efterfølgende individuelle mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og analyse af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra fagelementerne, Magt og kommunikation samt Refleksiv Intervention og Kommunikation på 2. semester demonstrere evne til at opnå og fremstille en forståelse for en konkret organiserings refleksive og anden ordens strategiske kapaciteter, og herunder
• vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning
• vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse
• vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.

Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan projektrapporten genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til rapporten, kan den studerende skrive en ny individuel projektrapport (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, kan projektrapporten genafleveres i omarbejdet form ved syge-/omprøven.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Projekt i Refleksiv Ledelse og Strategisk Kommunikation:

Projektet skal på baggrund af undervisningen på andet semester og med en empirisk forankring identificere og selvstændigt analysere strategi af anden orden med udgangspunkt i en konkret organisering, herunder tematisere problematikker om refleksiv ledelse og strategisk kommunikation
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Politik, Stat & Kommunikation:


Faget tager udgangspunkt i, at det politiske system er eksploderet udover sine traditionelle parlamentariske institutioner, hvilket har udvandet grænserne mellem politik og administration, sådan at ledelse i den offentlige sektor ikke simpelt foregår inden for en politisk sat kontekst, men selv er blevet politisk og må tage del i forhandlingen af egen kontekst. Faget giver de studerende indsigt i den politiske idehistorie, herunder tilblivelsen af det modernes politiske kategorier. Faget giver de studerende indsigt i og færdigheder til at analysere den politiske kommunikations egenlogik og relation til f.eks. massemedier og offentlighed. Faget giver endelig de studerende indsigt i det politiske systems tiltagende kompleksitet og styringsmæssige udfordringer, som ytrer sig i stadig nye beskrivelser af statens form og enhed. Hermed giver faget indsigt i det strategiske udsyn, de strategiske kapaciteter og potentielle koblinger til andre samfundsdomæner, der ligger i at beskrive statens enhed som fx retsstat, netværksstat, supervisionsstat, sikkerhedsstat eller konkurrencestat mv. Hermed lægges op til et strategisk blik for statsformens kontingens i definitionen af konkrete ledelsesrum.


Magt & Kommunikation:

Faget fokuserer på hvordan aktører i et moderne, heterogent samfund løbende må foretage refleksive og strategiske analyser af betingelserne for fremtidig handlen, dvs. løbende analysere magtforholdene og disses dynamikker. Faget tematiserer, hvordan en sådan anden ordens analyse kræver, at selve analyseværktøjet tilrettes efter særlige kommunikative vilkår og faget handler derfor om at udvikle magt-analytikkerne, således at analysen ikke blot bliver følsom for de aktuelle sociale vilkår men også bliver strategisk instrumentel. Det overordnede sigte er at give de studerende et overblik og en indsigt i forhold til begrebet og fænomenet magt. Formålet er, at de studerende opbygger færdigheder til at analysere de særlige problematikker og den praksis som en magtoptik stiller skarpt på, herunder fx dominansforhold, frihedsbetingelser, kommunikative åbninger/lukninger, agenda-kontrol, sociale inklusioner/eksklusioner.

Refleksiv intervention og kommunikation:
Faget har et interventions-sigte: at opbygge den studerendes kompetence til at identificere udfordringer, sådan at disse udfordringer ses som strategiske muligheder og giver anledning til at agere strategisk under komplekse udfordringer. Som sådan udgør faget en udmøntning af den overordnede ambition med PKL, der har til hensigt at give de studerende en refleksiv politisk og kommunikativ tilgang til ledelse i og omkring organisationer. Mere uddybende giver faget den studerende en indsigt i organisatoriske problemområder og udfordringer, som kan imødegås gennem refleksiv interventionsformer. Sådanne problemområder afspejler et stigende antal grænseflader og gråzoner mellem private, frivillige og offentlige organiseringslogikker. Tilstedeværelsen af disse grænseflader og gråzoner lægger op til specifikke såvel som generelle udfordringer. De specifikke udfordringer består i dannelsen af nye lokale netværks-klynger som vi fx ser det i offentlige-private-partnerskaber (OPP) eller via repræsentationen af forskellige og modsatrettede styringsregimer i en enkelt organisation. De generelle udfordringer består i, at nye systemopfattelser afløser forhenværende sektor-opfattelser, dvs. et samfund der nu er baseret på multiple integrationer af forskellige logikker. At lede i og under disse komplekse forhold udgør den moderne ledelsesudfordring. Det er i anerkendelsen og håndteringen heraf, at de nye ledelseskompetencer skal findes, hvilket indbefatter en evne til problemidentifikation og intervention gennem opstilling af løsningsforslag.


.

Undervisningsformer
Politik, stat og kommunikation:
Magt og kommunikation:
Refleksiv intervention og kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.

Projekt i refleksiv ledelse og strategisk kommunikation:
I tilknytning til projektarbejdet ydes en vis vejledning, dels individuelt eller til den enkelte gruppe og dels til hele linjen i form af workshops.
Foreløbig litteratur

NB! vejledende litteratur

Politik, stat og kommunikation

 • Lemke, Thomas (2007). An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory, i Distinktion 15: 43-64.
 • Stäeheli, Urs (2003). The popular in the political system, i Cultural Studies, 17(2): 275-299.
 • Zizek, Slavoj (2006). Ego ideal and Superego: Lacan as a viwer of Casablanca, i Zizek: How to read Lacan. London: Granta Books (s. 79-90 ).


Magt og kommunikation
 

 • Elias, N. (1998). The Changing Functions of Etiquette, I: Elias, N. On civilization, power and knowledge, The University of Chicago Press, Chicago, London.
 • Villadsen, K. (2007). Foucault: Den bevægelige velfærdskritik, i Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. (Red.) Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Luhmann, N. (1979). Power as a communication medium, The Role of Action, The Relevance of Power to society, Organized power, I N. Luhmann: Trust and Power, John Wiley & Sons: Chichester, New York, Brisbane, Toronto.
Refleksiv internevntion og kommunikation:

 • Luhmann, N. (1982): The world society as a social system, in International Journal of Generel Systems, vol. 8, pp. 131-138.
 • Andersen, N. (2012): Samtidsdiagnostik og iagttagelse af anden orden, i Flygtige forhold - om ledelse af medarbejdere mellem pædagogik, kærlighed og leg, Hans Reitzels Forlag, side. 21-50.
 • Mohe, M. & Seidl. D. (2009): Theorizing the client-consultant relationsship from the perspective of social-systems theory, in Organization, 18 (1) 3-22, SAGE
 • Collins & Porras: Organizational Vision and Visionary Organizations
Thygesen, Vallentin og Raffnsøe: Den magtfulde leder: Et problem med dybe rødder (kap. 1) samt uddrag fra kapitel 2, i Tilliden og Magten – om at lede og skabe værdi gennem tillid, København: Børsen.
Sidst opdateret den 17-07-2012