English   Danish

2012/2013  KAN-SUP  HD-suppleringsfag

English Title
Supplementary Course in Research Methodology and current audit issues

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 20 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Caroline Aggestam Pontoppidan - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 12-09-2012
Læringsmål
 • Kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske perspektiver samt deres relation til studier i regnskab og revision
 • Forståelse af grundlæggende kvalitative og kvantitative metoder samt deres relation til studier i regnskab og revision
 • Forklare hvilke faktorer der påvirker valget af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknik or hvorfor
 • Forståelse af rollen af en litteraturstudie i forhold til problemformuleringen og en undersøgelses kvalitet
 • Relatere til problemformuleringens betydning og udarbejde en klar og operationel problemformulering
 • Analysere et problem udefra empiri, videnskabsteori, metode samt den for problemet relevante teori.
Forudsætninger
Obligatorisk for cand.merc.aud.-studerende optaget på baggrund af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) jf. uddannelsesbekendtgørelsen.
Eksamen
HD-suppleringsfag
HD-suppleringsfag:
Prøveform Mundtligt med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins-skala
Censur Ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin, Eksamen: April
Syge-/omprøve: Maj-Juni
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Miniprojekt udarbejdet i grupper med individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Miniprojektet tæller med i bedømmelsesgrundlaget, og der gives en samlet karakter for miniprojektet og den mundtlige udprøvning (helhedsvurdering).
Miniprojektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang på max. 10 normalsider. Vedrørende opgørelse af sideomfang henvises der til § 11, stk. 3 og 5, i 2012-studieordningen.
Der gives ikke timer til vejledning i forbindelse med miniprojektet.
For syge-/omprøven gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige miniprojekt eller skrive et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
2 obligatoriske hjemmeopgaver på max. 5 normalsider i grupper (3-4 studerende).

Det er en forudsætning for at kunne indstille sig til den afsluttende prøve i faget, at den studerende har fået de 2 obligatoriske hjemmeopgaver bedømt "Godkendt". Opgaverne bedømmes alene af underviseren. De nærmere bestemmelser om opgavernes form og øvrige vilkår vil fremgå af lektionsplanen.

Såfremt godkendelsesopgaverne ikke beståes i første forsøg vil der blive udarbejdet to andre godkendelsesopgaver, som de studerende, der ikke har bestået de første kan aflevere og få bedømt.

Der henvises til § 4, stk. 4, og § 5 i 2012-studieordningen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HD-suppleringsfaget fokuserer på et hovedområde af væsentlig betydning for det videre cand.merc.aud.-studie: videnskabsteori/metodelære. I videnskabsteori/metodelære fokuseres der på at give de studerende en bred forståelse af videnskabelige paradigmer, og undersøgelsesmetoder med henblik på at sætte dem i stand til at lave selvstændige undersøgelser i forbindelse med studiets projekter og kandidatafhandlingen. Den teori der bruges vil være aktuel og relevant for cand.merc.aud.-studiet.

Øvelserne i formulering af problem og dataindsamling vil relateres til problemstillinger, der er aktuelle og relevante for revisionsprofessionen med henblik på at give de studerende en forståelse for aktuelle forskningsområder i revision.

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger og obligatoriske hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Hjemmeopgave 1 150 timer
Hjemmeopgave 2 100 timer
Undervisning samt forberedelse 100 timer
Eksamensforberedelse 250 timer
Yderligere oplysninger

Prøven kan erstattes af tilsvarende prøve(r) ved en anden institution, hvor kandidatuddannelsen i revision finder sted. I tilfælde af manglende ECTS-points tilopfyldelse af kravet om 20 ECTS, kan studienævnet i særlige tilfælde give dispensation til en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis på min. 5 sider.

Foreløbig litteratur
 • Thurén, T. (2008) Videnskabsteori for begyndere, Rosinante Forlag, 2. Udg. 2008.
 • Andersen, I (2008) Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, Samfundslitteratur 2008.
 • Boolsen, M.W. (2008) Spørgeskema undersøgelser.
 • Justensen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations-og ledelsesstudier. Hans Reitzels forlag
 • Diverse artikler

*Herudover kan der blive udleveret yderligere læsestof i form af opgaver og cases til undervisningen.

Sidst opdateret den 12-09-2012