English   Danish

2013/2014  BA-BLM_BA35  EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser

English Title
EU Enlargement and regional- and local development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår, Forår
Ændringer i skema kan forekomme
Tirsdag 11.40-14.15 uge 6,8,10-17
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Max. antal deltagere 40
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Michael Herslund - Department of International Business Communication (IBC)
Hovedunderviser er: Jeppe Juul Petersen.
Kurset vil løbe over 12 uger af 2 ugentlige konfrontationstimer.
Primære fagområder
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 14-10-2013
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
  • Demonstrere forståelse for forskellige nationale udviklingsforløb i EU’s nye medlemsstater, derunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale udvikling.
  • Foretage casebaserede studier af de institutionelle betingelsers betydning for erhvervsøkonomi, herunder policy formulering og foranstaltninger, der kan fremme udviklingen på regional og lokalt niveau
  • Fremlægge et selvvalgt problemområde af samfundsudvikling samt redegøre for mulige løsningsmetoder for problemet.
Prøve/delprøver
EU udvidelse og regional- og lokale erhvervsøkonomiske udviklingstendenser:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik


Kurset skal skabe forståelse for forskellige udviklingsforløb i de nye EU medlemslande, herunder hvilken indvirkning tidligere politiske, sociale og kulturelle forhold har for den regionale og lokale samfundsudvikling.

Kurset vil forløbe med kortere forelæsninger, men vil i videst muligt omfang tilstræbe at involvere de studerende aktivt, bl.a. gennem fremlæggelse af udarbejdede skriftlige opgaver.

Hjemmeopgaven skal besvare en valgt problemstilling der inddrager pensum og empiri relateret til kursets genstandsfelt. Hjemmeopgave på baggrund af selvvalgt case.

Det vil blive gennemgået på kurset, hvilke kriterier, en opgave skal opfylde, og hvordan det skal opbygges, herunder hvilke kriterier, det bedømmes på. 
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår med udgangspunkt i kortere forelæsninger med henblik på at skabe fælles referencegrundlag. Kursisterne forventes at deltage aktivt i diskussionerne i forbindelse med deres egen og medkursisters fremlæggelse.

Undervisningen fokuserer på case-baserede studier. De studerende skal præsentere selvvalgte problematikker inden for relevante fagområder med efterfølgende paneldebat.
Foreløbig litteratur
Til gennemførelse af kurset foreslås foreløbigt følgende litteratur:
Bøger:

Dinan, D. (2010): Ever Closer Union: An Introduction to European Integration

Wallace, H. (eds.) (2010): Policy-Making in the European Union (New European Union)

EU dokumenter om udvidelsen og partnerskabsaftaler fra EU Kommissionens hjemmeside

Drulák, P (2004): National and European Identities in EU Enlargement, Institute of International Relations, Prague

Bogason, P (2000): Public Policy And Local Governance, Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar Publishing Limited

Sucháček, J., J.J.Petersen (eds.)(2010): Developments in Minor Cities: Institutions Matter VŠB , Technical University Of Ostrava

Sucháček, J. (2008): Territorial Development Reconsidered, Technical University Of Ostrava

Artikler:

Petersen, J. J. (2008): Industrial Strongholds in EU. In: Současná Evropa a Česká republika. Prague: Centrum evropských studií, Vol. 1

Petersen, J. J. (2008) Enlargement, hospitality and transformative powers - The Cases of Moldova and UkraineIn: Kakanien Revisited, Vienna, Available: Http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/JPETERSEN1.pdf
Sidst opdateret den 14-10-2013