English   Danish

2013/2014  BA-EOK_ITP  Interlingual text production

English Title
Interlingual text production

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Barbara Dragsted - Department of International Business Communication (IBC)
  • Dorrit Faber - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • producere tekster på dansk og engelsk tilpasset en bestemt målgruppe og et bestemt formål på basis af et oplæg
  • optimere tekstudkast, herunder maskinoversat tekst, på dansk og engelsk
  • udtrykke sig sprogligt korrekt og uden kommunikationshæmmende fejl på både dansk og engelsk
Prøve/delprøver
Interlingual text production:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
24 timers hjemmeopgave med mundtligt forsvar.

Opgaven omfatter
produktion af tekst(er) på engelsk og/eller dansk samt oversættelse eller optimering af eksisterende tekst

Prøvesprog: Dansk og engelsk
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Max. 2 sider, inkl. oversættelses- eller optimeringsopgaven på ca. ½ side.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal tilegne sig viden om kreativ tekstproduktion og formidling mellem dansk og engelsk samt videreudvikle allerede erhvervede kommunikative færdigheder med henblik på produktion og optimering af  tekster på dansk og engelsk tilpasset forskellige målgrupper. Med udgangspunkt i de sproglige udfordringer internationalt orienterede danske virksomheder har, lægges der vægt på tilpasning af tekster til globale og lokale behov.
 

Undervisningsformer
Holdtimer kombineret med skriftlige øvelser i workshops og hjemmeopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 87 timer
Afleveringsopgaver 30 timer
Eksamen incl. eksamsforberedelse 65 timer
Foreløbig litteratur

Interlingual text production reader (Kompendium som produceres til kurset)
P. Skyum-Nielsen et al: Godt dansk. Syddansk Universitet. 2008
K. Rask: Fagsprog – Videnssprog. Grafisk litteratur. 2004
L. Rienecker et al: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. 2008.
S. Bailey: Academic Writing: A Handbook for International Students. 2006 (Routledge Study Guides)
B. Mossop: Revising and Editing for Translators (Translation Practices Explained), St. Jerome. 2007

Sidst opdateret den 15-08-2013