English   Danish

2013/2014  BA-EOK_OI  Oral interaction

English Title
Oral interaction

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
6. semester
Undervisningssproget er engelsk og dansk
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Annette Camilla Sjørup - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • formidle mundtlige budskaber mellem engelsk og dansk (til/fra engelsk)
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af det teoretiske og praktiske materiale, der er anvendt i kursusforløbet
  • redegøre for strategien i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
  • interagere professionelt under overholdelse af sprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer
  • udarbejde en strategi for interaktion på basis af en udleveret case/kommunikationssituation
  • selektere den mest hensigtsmæssige strategi og redegøre fyldestgørende for denne i forhold til sproglige og interkulturelle problemstillinger med inddragelse af kursets teoretiske tilgange.
Prøve/delprøver
Oral Interaction:
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Mundtlig individuel prøve på baggrund af en stillet opgave i form af en case/​kommunikationssituation. Opgaven udleveres 1 uge inden den mundtlige prøve.

I prøven indgår samtale og diskussion af den valgte strategi og dens virkemidler.

Prøvesprog: Engelsk
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det overordnede mål med kurset er at den studerende skal kunne anvende dansk og engelsk professionelt i komplekse kommunikationssituationer. Dette indebærer:
• styrkelse af den studerendes kommunikative kompetence så hun/han kan deltage i løsningen af tværsproglige mundtlige formidlingsopgaver i erhvervslivet
• styrkelse af den studerendes spontane mundtlige sprogfærdighed og sproglige fleksibilitet
 

Den studerende skal kunne analysere den talte teksts virkemidler, herunder elementer der kan vanskeliggøre forståelse, kunne afkode argumentationsformer og inddrage kulturelle, organisatoriske og sproglige problemstillinger af relevans for forståelsen af interaktionen.
Undervisningsformer
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 30 timer
Forberedelse (herunder øvelser) 87 timer
Afleveringsopgaver 25 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 65 timer
Yderligere oplysninger

Den studerende anbefales at have fulgt og/eller gennemført tidligere kurser i BA EOK-programmet.

Foreløbig litteratur

Hargie, Owen (2011): Skilled Interpersonal Communication 5th ed. (London: Routledge)
Derudover vil aktuelle og relevante artikler, som indgår i pensum, være tilgængelige via studiets hjemmesider.

Sidst opdateret den 15-08-2013