English   Danish

2013/2014  BA-EUB_KTVF  Kommunikation på tværs (fransk)

English Title
Cross-Boundary Communication (French)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig (indhold)
  Elsebeth F. Lange - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fagansvarlig (obligatorisk)
  Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion;
 • Finde og uddrage informationer om et eller flere definerede emner på dansk (eller engelsk) og på fransk;
 • Vurdere og formidle informationerne i en bestemt kontekst;
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: a) Formulere sig klart og præcist på fransk med anvendelse af relevant fagsprog under overholdelse af de sproglige normer og de relevante genrekonventioner; b) Angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen (hvis relevant); c) Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Prøve/delprøver
Kommunikation på tværs (fransk):
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel skriftlig hjemmeopgave på basis af en udleveret case / kommunikationssituation på dansk og/eller fransk
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på fransk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af fransk og dansk.


Kursets fokus er, at den studerende skal opbygge færdigheder i selvstændig skriftlig formidling af information om danske økonomiske og samfundsmæssige forhold, der er af særlig interesse for frankofone erhvervsvirksomheder og organisationer.
 
Udover en gennemgang af relevante økonomiske sammenhænge på et overordnet niveau for at give de studerende den nødvendige kontekstuelle baggrundsviden og forståelse, arbejdes der i kurset med fagterminologi, sproglig korrekthed, tekststrukturer samt formidling af indhold på tværs af sprog, kulturer og målgrupper.
 
Der arbejdes primært med cases.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne kan omfatte holdundervisning, forelæsninger, mini-workshops, mundtlige og skriftlige øvelser, herunder oversættelsesøvelser individuelt og gruppevis mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 150 timer
Eksamen 24 timer
Foreløbig litteratur
Litteratur følger senest ved semesterstart
Sidst opdateret den 14-08-2013