English   Danish

2013/2014  BA-EUB_SMKS  Sprog i mundtlige kontekster (spansk)

English Title
Oral Communication (Spanish)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
2. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i europæisk business
Kursusansvarlig
  • Kursusansvarlig
    Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 13-08-2013
Læringsmål
  • i hovedtræk kunne gengive indholdet af mundtlige og semi-mundtlige kilder, fx TV-udsendelser, medieklip, tekster i nye medier, således som de fremtræder i en saglig (eller usaglig) behandling af væsentlige erhvervs- og samfundsforhold i de pågældende fremmedsprogsområder
  • i hovedtræk kunne gengive tekster om almene erhvervsrelevante/EU-relevante emner
  • i hovedtræk kunne gengive fagspecifikt indhold på spansk, således som det optræder i kommunikationen mellem semi-ekspert/lægmand og semi-ekspert/lægmand
  • kunne anvende situationsbestemt ordforråd og fagterminologi
Prøve/delprøver
Sprog i mundtlige kontekster (spansk):
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel mundtlig prøve på basis af et udleveret mundtligt/semi-mundtligt oplæg på max. 5 minutter på spansk. Ved den mundtlige prøve skal den studerende gengive teksten i hovedtræk på spansk samt svare på indholdsrelevante spørgsmål på enten dansk eller spansk.
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 40 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Til forberedelsen: Alle skriftlige og elektroniske hjælpemidler
Til mundtlige eksamen: Noter foretaget i forberedelsen
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Undervisningen foregår primært på spansk. Udprøvningen kan foregå som en kombination af spansk og dansk.

Kurset bygger videre på 1. semesters kursus Sprog, tekster, virksomheden, idet der arbejdes videre dels med opbygningen af viden om væsentlige erhvervs- og samfundsforhold, dels med reception og produktion af fremmedsprogede tekster inden for området.

Kurset udbygger den studerendes viden om ikke-fiktive tekster (mundtlige såvel som skriftlige) og deres kontekst, og den studerende indføres i grundlæggende teorier og viden om fagsprog. Den studerende øves på baggrund af denne viden i mundtligt at kunne gengive teksters hovedindhold i konkrete kommunikative kontekster samt relatere dem til konteksten. Der lægges vægt på både lytte-, læse- og talestrategier. 

Spanske tekster om emner behandlet i Erhvervsøkonomi, der også ligger på 2. semester, kan inddrages.
Undervisningsformer
Arbejdsformerne omfatter holdundervisning, mundtlige og i mindre omfang skriftlige øvelser individuelt og gruppevis mv.
Arbejdsbelastning
Undervisning 36 timer
Forberedelse 173 timer
Eksamen 1 timer
Foreløbig litteratur
Fremgår senest ved semesterstart
Sidst opdateret den 13-08-2013