English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_SEL  Selskabsret

English Title
Company Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Friis Hansen - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 04-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne beskrive de forskellige selskabsformer, der kendes i dansk ret. Den studerende skal kunne forklare ligheder og forskelle mellem de enkelte selskabsformer for så vidt angår de grundlæggende regler for beskyttelse af selskabsdeltagerne og selskabernes kreditorer.

På denne baggrund skal den studerende kunne argumentere for fordelene og ulemperne ved de enkelte selskabsformer for den enkelte erhvervsdrivende.

Derudover skal den studerende kunne redegøre for de grundlæggende principper vedrørende stiftelse, ledelse, afholdelse af generalforsamling og opløsning, der gælder for de enkelte selskabsformer. De studerende skal på grundlag af et konkret eksempel kunne bedømme, om en påtænkt eller gennemført disposition er lovlig i selskabsretlig henseende. Den studerende skal understøtte sin konklusion med henvisning til de relevante retskilder.
Prøve/delprøver
Selskabsret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Idet selskabsret overvejende er en specialdisciplin inden for formueretten, bygger selskabsretten forudsætningsvis på den undervisning, der er givet i de formueretlige discipliner på 1. år. I selskabsret fokuseres der på følgende elementer i selskabsretten:
• Selskabsrettens udvikling
• De forskellige selskabsformer inden for kapital- og personselskaber
• Stiftelse
• Hæftelse
• Kapital
• Kapitalbeskyttelse
• Ledelse
• Ansvar
• Årsrapport
• Revision
• Likvidation
• Fusion

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 20 timer
Forberedelse 131 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende pensum:
Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:

Introduktion til dansk selskabsret I (seneste udgave)

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel:
Introduktion til dansk selskabsret II (seneste udgave)


Begge bøger udgives af Karnov Group


Se lektionsplanen på Learn for den endelige litteraturliste

Sidst opdateret den 04-04-2014