English   Danish

2013/2014  BA-HAJ_SKAT  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Jane Bolander - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 30-07-2013
Læringsmål
Målet er, at de studerende skal:
• tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
• forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor, og
• beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet.


I relation til ovenstående forventes de studerende at opnå indsigt i og fortrolighed med følgende hovedemner:
• Skatterettens retskilder
• Den skattepligtige indkomst
• Beskatning af lønindkomst
• Beskatning af kapitalgevinster
• Subjektiv skattepligt
Prøve/delprøver
Skatteret:
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til syge-/omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at syge-/omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter på at give en indføring i de grundlæggende skatteretlige regler med henblik på at sætte den studerende i stand til at identificere og selvstændigt at løse væsentlige problemstillinger inden for skatteretten.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 20 timer
Workshops 8 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 20 timer
Forberedelse 128 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Aage Michelsen m.fl. Lærebog om indkomstskat, 15. Udg. DJØF Forlag, 2013

Sidst opdateret den 30-07-2013