English   Danish

2013/2014  BA-IMK_CC  Corporate communication

English Title
Corporate Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Simon Krogh - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne
Generelt:
• Demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
• Placere fagets teorier, modeller og metoder i forhold til beslægtede og konkurrerende teorier, modeller og metoder, herunder redegøre for relationen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer
• Teoretisk såvel som empirisk redegøre for sammenhængen mellem virksomhedens forskellige kommunikationsfunktioner
• På tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for virksomhedens eksterne kommunikation, herunder redegøre for samspillet med den interne kommunikation
• Diskutere, vurdere og reflektere over anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position

I den skriftlige fremstilling:
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Prøve/delprøver
Corporate Communication:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve på basis af 72-timers skriftlig gruppeopgave på baggrund af en udleveret case. Gruppestørrelsen er 3-5 studerende. Omfang: maks. 30 sider i alt uanset gruppestørrelse, hvis casen besvares individuelt må den maksimalt fylde 15 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige gruppeopgave.
Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde en individuel opgave efter samme retningslinjer, som ved den ordinære eksamen, på baggrund af en ny case og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne opgave.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige gruppeopgave, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige gruppeopgave eller en individuel besvarelse af en ny opgave efter samme retningslinjer, som ved den ordinære eksamen - denstuderende vælger selv.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer til corporate communication og branding som overordnede holistiske tilgange til at koordinere og integrere organisationers interne og eksterne kommunikation. I forlængelse af det overvejende interne perspektiv på organisationers kommunikation på kurset Kommunikation i organisationer vil dette kursus have den eksterne kommunikation som omdrejningspunkt for integration af discipliner så som public relations, public affairs og investor relations. Branding og forholdet mellem virksomhedens identitet, image og omdømme vil som et centralt element blive behandlet ud fra forskellige teorier og modeller.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende, samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 82 timer
Hjemmeopgaver 17 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Merkelsen, H. (2010): Håndbog i Strategisk Public Relations. Frederiksberg: samfundslitteratur
Cornelissen, J. (2008): Corporate communication. 2nd ed. London: Sage
Argenti, P. A. (1996): Corporate Communication as a Discipline. Toward a Definition. Management Communication Quarterly 10 (1), 73-97

Hutton, J. G., Goodman, M. B., Alexander, J. B. & Genest, C. M. (2001): Reputation management: the new face of corporate public relations? Public Relations Review 27 (3), 247-261

Donaldson, T. and Preston, L. E. (1995): The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review 20 (1), 65-91

Mitchell, R. K., Agle, B. R. and Wood, D. J. (1997): Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of Management Review 22 (4), 853-886.

Jones, T. M. (1995): Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics. The Academy of Management Review. 20 (2), 404-437

Archie B. Carroll (1999): Corporate Social Responsibi-lity. Evolution of a Definitional Construct. Business & Society38 (3), 268-295

McWilliams, A. and Siegel, D. (2001): Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective. The Academy of Management Review 26 (1), 117-127

Aupperle, K. E., Carroll, A. B. and Hatfield, J. D. (1985): An Empirical Examination of the Relationship between Corporate Social Responsibility and Profitability. The Academy of Management Journal 28 (2), 446-463
Cornelissen, J. & Elving, J.L. (2003): Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants. Corporate Communications: An International Journal 8 (2), pp. 114-120
Cornelissen, J. (2000): Corporate image: an audience centred model. Corporate Communications: An International Journal 5 (2), pp. 119-125


Hatch, M. J. and Schultz, M. (2009): Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprise Branding. Organizational Dynamics
38 (2), 117-130
Dolphin, R. R. (2005): Internal Communications: Today’s Strategic Imperative. Journal of Marketing Communications 11 (3), 171–190
Kitchen, P. J. & Daly, F. (2002): Internal communication during change management. Corporate Communications: An International Journal 7 (1), 46-53
Robert D. Gatewood, Mary A. Gowan and Gary J. Lautenschlager (1993): Corporate Image, Recruitment Image, and Initial Job Choice Decisions. The Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 2 (Apr., 1993), pp. 414-427

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004): Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International 9 (5), 501-517

McCombs, M. E. and Shaw, D. L. (1972): The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly 36:176-187

Pollock, T. G. and Rindova, V. P. (2003): Media Legitimation Effects in the Market for Initial Public Offerings. The Academy of Management Journal, 46 (5), pp. 631-642

Dolphin, R. R. (2004): The strategic role of investor relations. Corporate Communications: An International Journal 9 (1), 25-42

Helm, S. (2007): The role of corporate reputation in determining investor satisfaction and loyalty. Corporate Reputation Review, 10 (1), 22-37

Getz, K.A. (2002): Public affairs and political strategy: Theoretical foundations. Journal of Public Affairs 1 (4), 305-329

Dutton, J. E. and Ottensmeyer, E. (1987): Strategic Issue Management Systems: Forms, Functions, and Contexts. The Academy of Management Review 12 (2), 355-365

Crable, R. E. and Vibbert, S. L. (1985): Managing issues and influencing public policy. Public Relations Review 11 (2), 3-16
Jaques, T. (2007): Issue management and crisis management: An integrated, non-linear, relational construct. Public Relations Review 33: 147-157

Coombs, T. and Holladay, SW. J. (2006): Unpacking the halo effect: reputation and crisis management. Journal of Communication Management 10 (2),123-137

Steyn, B. (2003): From strategy to corporate
communication strategy: A conceptualisation Journal of Communication Management 8 (2),168–183

Gray, E. R. and Balmer, J. M. T. (1998): Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning 31 (5), 695-702
Levitt, T. (1983): The Globalization of Markets. Harvard Business Review 61 (3), 92-102

van Raaij, W. F. (1997): Globalisation of marketing communication?. Journal of Economic Psychology 18, 259-270

Sidst opdateret den 15-08-2013