English   Danish

2013/2014  BA-IMK_CCB  Corporate communication og branding

English Title
Corporate Communication and Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 13-12-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne
• Demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
• Placere fagets teorier, modeller og metoder i forhold til beslægtede og konkurrerende teorier, modeller og metoder, herunder redegøre for relationen til overordnede videnskabsteoretiske paradigmer
• Teoretisk såvel som empirisk redegøre for sammenhængen mellem virksomhedens forskellige kommunikationsfunktioner
• På tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for virksomhedens eksterne kommunikation, herunder redegøre for samspillet med den interne kommunikation
• Diskutere, vurdere og reflektere over anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position

I den skriftlige fremstilling:
• Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
• Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
• Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
• Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Prøve/delprøver
Corporate Communication og Branding:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve på basis af skriftlig gruppeopgave på baggrund af en udleveret case. Gruppestørrelsen er 3-5 studerende. Omfang: maks. 30 sider i alt uanset gruppestørrelse, hvis casen besvares individuelt må den maksimalt fylde 15 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige opgave til den ordinære eksamen, men været syg med den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af den oprindelige opgave.

Såfremt den studerende ikke er bestået efter den mundtlige prøve eller ikke udarbejdet opgaven ved den ordinære eksamen, grundet sygdom, afvikles syge-/omprøven som en mundtlig eksamen i fuldt pensum på baggrund af trukket spørgsmål. Prøven varer 20 minutter og der er 20 minutters forberedelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer til corporate communication og branding som overordnede holistiske tilgange til at koordinere og integrere organisationers interne og eksterne kommunikation. I forlængelse af det overvejende interne perspektiv på organisationers kommunikation på kurset Kommunikation i organisationer vil dette kursus have den eksterne kommunikation som omdrejningspunkt for integration af discipliner så som public relations, public affairs og investor relations. Branding og forholdet mellem virksomhedens identitet, image og omdømme vil som et centralt element blive behandlet ud fra forskellige teorier og modeller.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende, samt mundtlige og skriftlige øvelser. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af kurset være bygget op omkring en eller flere caseopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 48 timer
Forberedelse 82 timer
Hjemmeopgaver 17 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:
 

  • Merkelsen, H. (2010): Håndbog i Strategisk Public Relations. Frederiksberg: samfundslitteratur
  • Cornelissen, J. (2008): Corporate communication. 2nd ed. London: Sage
  • samt supplerende artikler
Sidst opdateret den 13-12-2013