English   Danish

2013/2014  BA-IMK_IME  Internationale markedsføringstekster, engelsk

English Title
International Marketing Texts, English

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 15-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • producere tekster på engelsk, som overholder de sproglige og stilistiske konventioner for de pågældende genrer
  • tlpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens formål
  • udtrykke sig på engelsk uden kommunikationsforstyrrende fejl i forhold til opgaven og målgruppen
  • anvende et i kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den relevante fagterminologi samt udtrykke sig relativt varieret og idiomatisk på engelsk
  • producere sammenhængende tekster med klare budskaber
Prøve/delprøver
Internationale markedsføringstekster, engelsk:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgaven udarbejdes på engelsk.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset undervises altovervejende på engelsk og udprøves på engelsk

Den studerende skal være i stand til
- at producere markedsføringstekster af en vis kompleksitet på fremmedsproget
- at tilpasse teksterne til målgrupper på de udenlandske markeder, både sprogligt og kulturelt (dvs. med modtageren i centrum).

Der arbejdes casebaseret, dvs. markedsføringsteksterne indgår i en større sammenhæng. Som eksempel på en casesituation kan nævnes tilrettelæggelse af en messe, hvor der lægges op til produktion af tekster til forskellige målgrupper, med forskelligt indhold og varierende budskaber. Der kan også være tale om konkrete salgskampagner, produkt- og virksomhedspræsentationer, web-tekster eller tekster til sociale medier. I forbindelse med opgavegennemgangen vil også relevante grammatiske problemstillinger blive behandlet.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af holdundervisning, workshops/gruppearbejde og diskussioner på baggrund af en eller flere caseopgaver med fokus på problemorienteret arbejde.
Arbejdsbelastning
Undervisning 23 timer
Forberedelse 65 timer
Selvstændigt fagligt arbejde 34 timer
Hjemmeopgaver 40 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

  • Bovée, Courtland L. & John v. Thill (2012):Business Communication Today, 11th ed., Pearson Custom Publishing
  • Internationale markedsføringstekster – compendium, Academic Books
  • Swan, Michael (2009): Practical English Usage, 3rd ed., Oxford
Sidst opdateret den 15-08-2013