English   Danish

2013/2014  BA-IMK_KP  Kommunikationsplanlægning

English Title
Communications Planning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Henriette Lungholt - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 23-01-2014
Læringsmål
Den studerende skal selvstændigt og på et reflekteret videnskabeligt grundlag kunne analysere og planlægge løsningen af forskellige typer af organisationers kommunikationsopgaver. Den studerende skal således;
  • Demonstrere kendskab til fagets teorier, modeller og metoder
  • Placere fagets teorier, modeller og metoder i forhold til beslægtede og konkurrerende teorier, modeller og metoder
  • På tilfredsstillende vis analysere empiriske forhold af relevans for virksomhedens kommunikationsplanlægning, herunder redegøre for samspillet mellem interne og eksterne aktører.
  • Diskutere, vurdere og reflektere over anvendeligheden af fagets teorier, modeller og metoder i forhold til empiriske problemstillinger, herunder samspillet mellem empiri, teori og videnskabsteoretisk position
Prøve/delprøver
Kommunikationsplanlægning:
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve på baggrund af indleveret gruppeprojekt. Gruppestørrelsen er 3-5 studerende. Gruppeprojektet må maksimalt fylde 20 sider uanset gruppestørrelse. Hvis projektet skrives individuelt må det maksimalt fylde 20 sider.
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Har den studerende deltaget i udarbejdesen af projektrapporten men været syg ved den mundtlige eksamen, foregår eksamen som ved den ordinæøre prøve, baseret på en genindlevering af den oprindelige projektrapport.

Har den studerende ikke bestået efter den mundtlige eksamen, eller ikke deltaget i i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport på grund af sygdom foregår eksamen som en 72-timers skriftlig opgave uden mundtlig forsvar på baggund af en stillet opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kurset gennemgår det teoretiske grundlag for praktisk tilrettelæggelse af virksomheders, organisationers og offentlige myndigheders eksterne, strategiske kommunikation med fokus på kampagner. Kurset giver en indføring i planlægning og evaluering af strategisk kommunikation, samt samarbejde med reklame-, medie-, kommunikationsbureauer om organisationens strategiske kommunikation.

Den studerende får kendskab til metoder der underbygger og muliggør planlægning af virksomheders kommunikation, herunder planlægning af større og sammenhængende kampagner.

På kurset gennemgås metoder til kommunikation og kampagneplanlægning, herunder analyse af målgrupper og medier. Videre gennemgås metoder til empiriske undersøgelser (observation, spørgeskemaer og interviews). Endvidere gives en grundlæggende introduktion til projektledelse af kommunikationsopgaver og kampagner. Som en del af kurset skal de studerende selv gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og analyse af fx en kundemålgruppe, en branche eller medarbejdere i en virksomhed. Dette arbejde indgår som en del af den eksamenscase, de studerende selv skal udforme i forbindelse med kurset.
Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen er baseret på de studerendes aktive deltagelse og har fokus på diskussioner i klassen, baseret på oplæg fra studerende. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdøvelserne være bygget op om den empiri, som de studerende selv skal indhente i forbindelse med udformning af eksamenscase.
Foreløbig litteratur
  • Sepstrup, Preben & Fruensgaard, Pernille (2010) Tilrettelæggelse af information, Kommunikations- og kampagneplanlægning. Academia, København
  • samt supplerende videnskablige artikler


 

Sidst opdateret den 23-01-2014