English   Danish

2013/2014  BA-IMK_ME  Metode

English Title
Academic Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Søren Brier - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 08-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • vise at de mestre metoderne i praksis
  • vurdere hvilken viden en given metode producerer
  • vurdere pålideligheden af den producerede viden
  • vurdere relevansen af den producerede viden iforhold til at løse et givet problem
Prøve/delprøver
Metode:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Kursets mål er at lære de studerende at beherske nogle kvantitative og kvalitative metoder i praksis baseret på et kursus i elementær statistik og et i kvalitativ interview og diskurs plus semiotisk tekst-billed kombinationsanalyse.

Halvdelen af kurset vil bestå af gennemgang og øvelser i elementær statistik baseret på en fast lærebog. Den anden halvdel af kurset vil bestå af  læsning af eksempler på diskurs og multimedie analyse af reklamer og kampagner af både intern og ekstern karakter herunder kvalitative brugerinterviews og analyse øvelser plus konkret udforming af intervires og interviewguides.
Undervisningsformer
Foredrag, øvelser baseret på opgaver og selvvalgte projekter
Foreløbig litteratur
Fuglsang og Hagedorn-Rasmussen og Bitsch Olsen: "Teknikker i samfundsvidenskaberne", Samfundslitteratur, 2007.
 Stjernholm  Madsen ”Statistik for ikke-statistikere” , Samfundslitteratur. 2012.
Noget om semiotiks analyse af kombinationerne af nilleder og tekst i reklamer og kampagner.
Sidst opdateret den 08-04-2014