English   Danish

2013/2014  BA-IMK_SK  Skriv kreativt

English Title
Creative Writing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Mads Højlyng - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 22-04-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
 • Anvende metoder til idégenerering og research
 • Anvende modeller i forbindelse med udformning af tekster med særligt henblik på tekstens komposition
 • Forstå, definere og anvende forskellige genrer i organisationers skriftlige kommunikation
 • Tilpasse teksten til den pågældende genre/medie, kommunikationssituation og målgruppe
 • Træffe velbegrundede stilistiske valg i forhold til genren
 • Reflektere over de anvendte metoder og tilgange og diskutere alternativer
 • Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder:
 • - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
 • - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
 • - Sikre intern sammenhæng i fremstillingen
Prøve/delprøver
Skriv kreativt:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Bedømmelse: Karakteren er en helhedsbedømmelse af såvel kommunikationsproduktet som den argumenterende del.
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Maksimalt 3 siders kommunikationsprodukt + maksimalt 7 siders teoretisk argumenterende del.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Der udleveres en case som beskriver en eller flere kommunikationssituation(er). Den studerende skal producere en kreativ tekst som svar på den angivne situation. Hvis der angives flere situationer, vælger den studerende selv hvilken vedkommende vil svare på.
Den studerende udarbejder også en teoretisk argumenterende rapport om arbejdet med kommunikationsproduktet. Heri skal der reflekteres og argumenteres fagligt for de trufne tekstlige valg. Rapporten skal fremstå som en akademisk opgave med dertilhørende normer om kildehenvisinger, sproglig klarhed og argumentation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende trænes i at producere tekster til on/offline medier inden for forskellige genrer såsom annoncer, artikler og brochurer. I øvelsestimerne producerer og afleverer de studerende deres tekster til kritik og trænes i at analysere og vurdere andres tekster og formulere fagligt begrundet feedback. De lærer hvordan forskellige genrers skriveprocesser forløber – med research, idégenerering, retoriske og stilistiske valg og at skrive og omskrive i flere omgange.

Undervisningsformer
Kurset består af en kombination af forelæsninger, holdundervisning og skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 16 timer
Holdundervisning 18 timer
Vejledning 1 timer
Opgaveskrivning 50 timer
Læsning 42 timer
Eksamen inkl. forberedelse 80 timer
Foreløbig litteratur

Afventer curriculum

Sidst opdateret den 22-04-2014