English   Danish

2013/2014  BA-IMK_TF  Tekstforståelse, fransk, spansk eller tysk

English Title
Understanding Professional Texts, French, Spanish or German

Kursusinformation

Sprog Dansk
Prøve-ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Spansk
  Carsten Jacob Humlebæk - Department of International Business Communication (IBC)
 • Fransk
  Joan Tournay - Department of International Business Communication (IBC)
 • Tysk
  Mette Skovgaard Andersen - Department of International Business Communication (IBC)
Primære fagområder
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 14-08-2013
Læringsmål
Den studerende skal kunne dokumentere:
 • Kommunikativ kompetence, dvs. kunne identificere en teksts budskab, genre og de virkemidler, der er anvendt for at opnå det intenderede formål i en kommunikationssituation
 • Indsigt i sproglige og stilistiske virkemidler, dvs. kunne anvende de grundlæggende tekstmæssige begreber, der er introduceret i undervisningen på en tekst til beskrivelse af sproglige og stilistiske fænomener i en tekst
Prøve/delprøver
Tekstforståelse, fransk, spansk, tysk:
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Individuel skriftlig opgave på basis af en udleveret tekst. Opgaven består af tekstanalytiske spørgsmål. Prøven foregår på den studerendes fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk).
Omfang af skriftligt produkt Max. 3 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen foregår primært på den studerendes fremmedssprog (fransk, spansk eller tysk). Udprøvningen foregår på den studerendes fremmedsprog.

Til enhver genre hører et sæt af normer og forventninger, og det er identifikationen af disse, der er i fokus på kurset Tekstforståelse. Der gives en introduktion til genreteoretiske, tekstanalytiske, tekstlingvistiske og sproglige aspekter af særlig relevans for forståelse og analyse af faglige tekster. 

I undervisningen arbejdes der med analyse af autentisk tekstmateriale af faglig art samt med grammatiske øvelser. Herudover udarbejder den studerende i løbet af kurset et antal skriftlige analyseopgaver.

Sammen med kurset Oral communication på 1. semester præsenterer kurset teorier og metoder, der kan bruges som grundlag for skriftlige og mundtlige produktionsopgaver i efterfølgende semestre.

Den studerende skal kunne:

 • Tilegne sig teoretisk viden om, hvad der overordnet karakteriserer faglige tekster
 • Beherske metoder til at analysere faglige tekster med henblik på at kunne identificere disses karakteristika (fx genre, formål, opbygning, stilistiske træk og ordvalg).
 • Anvende viden om grammatiske og sproglige forhold på tekster.

Målet med undervisningen er således at give de studerende en teoretisk indsigt i de grundlæggende elementer, begreber og fænomener, der er nødvendige for at kunne forstå, fortolke, producere og formidle forskellige former for faglige, erhvervsrelevante tekster.

Undervisningsformer
Kurset er en kombination af holdundervisning, diskussion, oplæg fra studerende, workshops samt mundtlige og skriftlige øvelser.
Arbejdsbelastning
Undervisning 35 timer
Forberedelse 82 timer
Selstændigt fagligt arbejde 20 timer
Hjemmeopgaver 25 timer
Eksamen inklusive eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Vejledende litteraur:

Fransk:


- Pratique de la communication écrite, Abensour C. et al, Éditions Nathan, Paris 1998.

- Navigating in Foreign Language Texts, Lundquist L., Samfundslitteratur, Kbh. 2008.

- Moderne Fransk Grammatik, Rasmussen J. og Stage L., Schønberg, Kbh. 1993.

Spansk:

- Lundquist L. (2008) Navigating in Foreign Language Texts Frederiksberg; Samfundslitteratur

- Reyes, G. (2007)  Cómo escribir bien en español

- Valdés, Guadalupe; Trisha Dvorak; Thomasina Pagán Hannum (2008, 5. udg.): Composición: Proceso y síntesis (McGraw-Hill).

Tysk:

- Gyde Hansen (1995) Einführung in das Übersetzen. Handelshøjskolens Forlag. København


- Bruun Hansen, Agnete, Stenestad, Elva og Collin Eriksen, Carl (2002) Gyldendal Tysk Grammatik. Gyldendal. København


- Navigating in Foreign Language Texts (2008). Lundquist L., Samfundslitteratur. Kbh.

Sidst opdateret den 14-08-2013